ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

Διδακτική των γλωσσών - Ανάδυση του γραμματισμού - Πολυγραμματισμοί - Πολυτροπικότητα στην εκπαίδευση - Σχεδιασμός & αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και αναλυτικών προγραμμάτων -  Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη γλωσσοδιδακτική - Γλωσσική εκπαίδευση μεταναστών/τριών και προσφύγων

 
 
Σπουδές
 • Πτυχίο από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,  Φιλοσοφική Σχολή, Α. Π Θ.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,  Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ
 • Τριετής υποτροφία του Ι.Κ.Υ. για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πεδίο της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
 • Εξάμηνη υποτροφία Erasmus για παρακολούθηση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (D.E.A.) Département des Sciences du Langage,  Πανεπιστήμιο Paul Valery, Montpellier III, Γαλλία
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,  Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ.
 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις
 • Βαλαή, Φ., Γκανά, Ε., & Παπαδοπούλου, Μ. (2020). Ρευστές ταυτότητες σε πλαίσια μετακίνησης: Μελέτες περίπτωσης δύο παιδιών προσφύγων στην Ελλάδα. Στο Proceedings of the 3rd International Conference ‘Literacy and Contemporary Society: Identities, Texts, Institutions’, (pp. 13-23). Cyprus 2019
 • Βίτσου, Μ., & Παπαδοπούλου, Μ. (2019). Εκπαίδευση μέσω εθελοντικής δράσης: συμμετοχή φοιτητριών σε ένα πρόγραμμα γραμματισμού παιδιών προσφύγων με τεχνικές της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση. Στο Α. Ανδρούσου, Μ. Σφυρόερα, Α. Βελλοπούλου, Σ. Δέλη, Ε. Διδάχου, Ε. Κατσικονούρη, Σ. Σαΐτη Πρακτικά του 11ου Συνεδρίου ΟΜΕΡ «Από εδώ και από παντού: εκπαιδευτικές αλλαγές και παιδαγωγικές πρακτικές για ένα ανοικτό σχολείο» (σσ. 518-529). Αθήνα
 • Vitsou, M., Papadopoulou, M., & Gana, E. (2019). Drama Pedagogy for Refugee Children:  means for Empowerment and Communication. Babylonia, Thematic Issue: ‘Languages on the Move’ (Laura Loder Büchel & Nikola Mayer, eds.), 3, 44-49
 • Fragou, O. & Papadopoulou, M. (2020). Exploring Infographic Design in Higher Education Context: towards a Modular Evaluation Framework. Journal of Visual Literacy, 39(1), 1-22
 • Papadopoulou, M., & Avgerinou, M. (guest editors) (2019). Multimodality in Education. Punctum, 5(1). http://punctum.gr/
 • Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2018). Αντιλήψεις παιδιών προσχολικής ηλικίας για την έννοια και τη λειτουργία των χαρτών. Στο Μ. Καλογιαννάκης, (επιμ.). Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση (σσ. 44-58). Αθήνα: Gutenberg – Γιώργος και Κώστας Δαρδανός  
 • Papadopoulou, M., Goria, S.,  Manoli, P.,  & Pagkourelia , E. (2018) Developing multimodal literacy in tertiary education, Journal of Visual Literacy, 37(4), 317-329
 • Kantzou, V., Manolli, P., Mouti, A., & Papadopoulou, M. (2017). Language education for refugees and migrants: Multiple case studies from the Greek context. ΔΙΑΛΟΓΟΙ! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης, 3, 18-34
 • Παπαδοπούλου, Μ. (2016). Σταθερότητα και μεταβλητότητα των κειμένων: συνταγές μαγειρικής ενός (και κάτι) αιώνα. Στο Ε. Χοντολίδου, Ρ. Τσοκαλίδου, Φ. Τεντολούρης, Α. Κυρίδης, & Κ. Βακαλόπουλος (επιμ.). Μνήμη Σωφρόνη Χατζησαββίδη: Γλωσσ(ολογ)ικές & Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις (σσ. 314-335). Αθήνα: Gutenberg.
 • Deltsou, E., & Papadopoulou, M. (eds.) (2016). Changing worlds & Signs of the times: Selected proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society. Volos: Hellenic Semiotics Society. http://hellenic-semiotics.gr/?p=561
 • Manoli, P., Papadopoulou, M., & Metallidou, P., (2016) Investigating the immediate and delayed effects of a multiple-reading strategy instruction in elementary EFL classrooms, System, 56, 54-65. 
 • Παπαδοπούλου, Μ. (2015). ‘Επι-μένοντας ελληνικά’: Ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία/μάθηση της ελληνικής γλώσσας από μετανάστες/-τριες.  Στο Γ. Ανδρουλάκης (επιμ.). Γλωσσική Παιδεία: 35 Μελέτες αφιερωμένες στον καθηγητή Ναπολέοντα Μήτση (σσ. 344- 355).  Αθήνα: Gutenberg.
 • Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, A., Αποστολίδου Β,. Ιορδανίδου, Α., Καραντζόλα, Ε., Κοσεγιάν, Χ., Μητσιάκη, Μ., Παπαδοπούλου, Μ., Φλιάτουρας, Α., Χατζησαββίδης, Σ., & Χοντολίδου, Ε. (2015). Οι καινοτομίες του νέου Προγράμματος Σπουδών για τη Γλώσσα στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, 35 (σσ. 55-66). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) ΑΠΘ.
 • Παγκουρέλια, Ε. & Παπαδοπούλου, Μ. (2014). Χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα συνδυασμού ερευνητικών μεθόδων στην ιδεολογική ανάλυση σχολικών εγχειριδίων: Μεθοδολογία και Πρακτικές. Στο Μ. Πουρκός, (Εισαγωγή & επιμέλεια). Δυνατότητες και Όρια της Μείξης των Μεθοδολογιών στην Κοινωνική και Εκπαιδευτική Έρευνα: Διευρύνοντας τις Προοπτικές στον Ερευνητικό Σχεδιασμό, Μέρος V. Κεφάλαιο 18. Αθήνα: Ίων. 
 • Papadopoulou, M., Manoli, P., & Zifkou, E. (2014). Typography, How Noticeable Is It? Preschoolers Detecting Typographic Elements in Illustrated Books. The International Journal of Early Childhood Learning, 20 (2), 23-36.
 • Νταλούκα, Ε. & Παπαδοπούλου, Μ. (2014). Πρώιμες αντιλήψεις παιδιών προσχολικής ηλικίας για την αναγνωσιμότητα των κειμένων με βάση τυπογραφικούς δείκτες. HYΦEN: βήμα για την τυπογραφία, Χ(16), 61-76.
 • Νταλούκα Ε., Παπαδοπούλου Μ. & Θεοδωρακάκου Μ. (2012). «Όσο μεγαλώνω μαθαίνω να διαβάζω τον γραπτό κόσμο γύρω μου;» Διερεύνηση των αντιλήψεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας για την ανάγνωση. Στο Σ. Πανταζής, & Χ. Ζάραγκας  (επιμ.). Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής,  Ιωάννινα 11 – 13 Μαΐου (σσ. 324-335).  Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων