ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

Διδακτική των γλωσσών - Ανάδυση του γραμματισμού - Πολυγραμματισμοί - Πολυτροπικότητα στην εκπαίδευση - Σχεδιασμός & αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και αναλυτικών προγραμμάτων -  Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη γλωσσοδιδακτική - Γλωσσική εκπαίδευση μεταναστών/τριών και προσφύγων

 
 
Σπουδές
 • Πτυχίο από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,  Φιλοσοφική Σχολή, Α. Π Θ.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,  Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ
 • Τριετής υποτροφία του Ι.Κ.Υ. για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πεδίο της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
 • Εξάμηνη υποτροφία Erasmus για παρακολούθηση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (D.E.A.) Département des Sciences du Langage,  Πανεπιστήμιο Paul Valery, Montpellier III, Γαλλία
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,  Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ.
 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις
 • Papadopoulou, M., Goria, S.,  Manoli, P.,  & Pagkourelia , E. (2018) Developing multimodal literacy in tertiary education, Journal of Visual Literacy, 37(4), 317-329
 • Kantzou, V., Manolli, P., Mouti, A., & Papadopoulou, M. (2017). Language education for refugees and migrants: Multiple case studies from the Greek context. ΔΙΑΛΟΓΟΙ! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης, 3, 18-34
 • Παπαδοπούλου, Μ. (2016). Σταθερότητα και μεταβλητότητα των κειμένων: συνταγές μαγειρικής ενός (και κάτι) αιώνα. Στο Ε. Χοντολίδου, Ρ. Τσοκαλίδου, Φ. Τεντολούρης, Α. Κυρίδης, & Κ. Βακαλόπουλος (επιμ.). Μνήμη Σωφρόνη Χατζησαββίδη: Γλωσσ(ολογ)ικές & Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις (σσ. 314-335). Αθήνα: Gutenberg.
 • Deltsou, E., & Papadopoulou, M. (eds.) (2016). Changing worlds & Signs of the times: Selected proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society. Volos: Hellenic Semiotics Society. http://hellenic-semiotics.gr/?p=561
 • Manoli, P., Papadopoulou, M., & Metallidou, P., (2016) Investigating the immediate and delayed effects of a multiple-reading strategy instruction in elementary EFL classrooms, System, 56, 54-65. 
 • Παπαδοπούλου, Μ. (2015). ‘Επι-μένοντας ελληνικά’: Ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία/μάθηση της ελληνικής γλώσσας από μετανάστες/-τριες.  Στο Γ. Ανδρουλάκης (επιμ.). Γλωσσική Παιδεία: 35 Μελέτες αφιερωμένες στον καθηγητή Ναπολέοντα Μήτση (σσ. 344- 355).  Αθήνα: Gutenberg.
 • Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, A., Αποστολίδου Β,. Ιορδανίδου, Α., Καραντζόλα, Ε., Κοσεγιάν, Χ., Μητσιάκη, Μ., Παπαδοπούλου, Μ., Φλιάτουρας, Α., Χατζησαββίδης, Σ., & Χοντολίδου, Ε. (2015). Οι καινοτομίες του νέου Προγράμματος Σπουδών για τη Γλώσσα στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, 35 (σσ. 55-66). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) ΑΠΘ.
 • Παγκουρέλια, Ε. & Παπαδοπούλου, Μ. (2014). Χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα συνδυασμού ερευνητικών μεθόδων στην ιδεολογική ανάλυση σχολικών εγχειριδίων: Μεθοδολογία και Πρακτικές. Στο Μ. Πουρκός, (Εισαγωγή & επιμέλεια). Δυνατότητες και Όρια της Μείξης των Μεθοδολογιών στην Κοινωνική και Εκπαιδευτική Έρευνα: Διευρύνοντας τις Προοπτικές στον Ερευνητικό Σχεδιασμό, Μέρος V. Κεφάλαιο 18. Αθήνα: Ίων. 
 • Papadopoulou, M., Manoli, P., & Zifkou, E. (2014). Typography, How Noticeable Is It? Preschoolers Detecting Typographic Elements in Illustrated Books. The International Journal of Early Childhood Learning, 20 (2), 23-36.
 • Νταλούκα, Ε. & Παπαδοπούλου, Μ. (2014). Πρώιμες αντιλήψεις παιδιών προσχολικής ηλικίας για την αναγνωσιμότητα των κειμένων με βάση τυπογραφικούς δείκτες. HYΦEN: βήμα για την τυπογραφία, Χ(16), 61-76.
 • Goria, S. & Papadopoulou, M. (2012). Icons versus symbols: investigating preschoolers' cartographic design.  Meta-carto-semiotics. Journal for Theoretical Cartography, 5, 1-18.
 • Νταλούκα Ε., Παπαδοπούλου Μ. & Θεοδωρακάκου Μ. (2012). «Όσο μεγαλώνω μαθαίνω να διαβάζω τον γραπτό κόσμο γύρω μου;» Διερεύνηση των αντιλήψεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας για την ανάγνωση. Στο Σ. Πανταζής, & Χ. Ζάραγκας  (επιμ.). Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής,  Ιωάννινα 11 – 13 Μαΐου (σσ. 324-335).  Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων