ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

Διδακτική των γλωσσών - Ανάδυση του γραμματισμού - Πολυγραμματισμοί - Πολυτροπικότητα στην εκπαίδευση - Σχεδιασμός & αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και αναλυτικών προγραμμάτων -  Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη γλωσσοδιδακτική - Γλωσσική εκπαίδευση μεταναστών/τριών και προσφύγων

 
 
Σπουδές
  • Πτυχίο από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,  Φιλοσοφική Σχολή, Α. Π Θ.
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,  Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ
  • Τριετής υποτροφία του Ι.Κ.Υ. για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πεδίο της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
  • Εξάμηνη υποτροφία Erasmus για παρακολούθηση μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (D.E.A.) Département des Sciences du Langage,  Πανεπιστήμιο Paul Valery, Montpellier III, Γαλλία
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,  Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ.
 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Επιμέλειες

Papadopoulou, M., & Avgerinou, M. (guest editors) (2019). Multimodality in Education. Punctum, 5(1). http://punctum.gr/  

Kourdis, E., Papadopoulou, M., & Kostopoulou, L. (eds.) (2019). The fugue of the five senses and the Semiotics of the Shifting Sensorium: Selected proceedings from the 11th International Conference of the Hellenic Semiotics Society. Thessaloniki: Hellenic Semiotics Society

Deltsou, E., & Papadopoulou, M. (2016). Changing worlds & Signs of the times: Selected proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society. Volos: Hellenic Semiotics Society. http://hellenic-semiotics.gr/?p=561

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Gana, E., Vassilaki, E. Kitsiou, S., & Papadopoulou, M. (2021). Identity investment for identity Empowerment: implications of task-based learning in a language course for immigrants. International Journal of Learning Diversity and Identities. 28 (1): 135-152

Koutsikou, M., Christidou, V., Papadopoulou, M., & Bonoti, F. (2021). Interpersonal meaning: Verbal text-image relations in multimodal science texts for young children. Education Sciences 11(5), 245 (Guest Editor: K. Ravanis: Special Issue "Early Childhood Science Education: Research Trends in Learning and Teaching”).

Vitsou, M., Papadopoulou, M., & Gana, E. (2020). Getting them back to class: a project to engage refugee children in school using drama pedagogy. Scenariο journal, xiv(2), 42-59.  https://journals.ucc.ie/index.php/scenario/article/view/scenario-14-2-3

Fragou, O. & Papadopoulou, M. (2020). Exploring Infographic Design in Higher Education Context: towards a Modular Evaluation Framework. Journal of Visual Literacy, 39(1), 1-22 https://doi.org/10.1080/1051144X.2020.1737904

Vitsou, M., Papadopoulou, M., & Gana, E. (2019). Drama Pedagogy for Refugee Children:  means for Empowerment and Communication. Babylonia, Thematic Issue: ‘Languages on the Move’ (Laura Loder Büchel & Nikola Mayer, eds.), 3, 44-49

Papadopoulou, M., & Avgerinou, M. (2019). Introduction. Multimodality in Education. Punctum, 5(1). http://punctum.gr/    

Papadopoulou, M., Goria, S., Manoli, P., & Pagkourelia, E. (2018) Developing multimodal literacy in tertiary education, Journal of Visual Literacy, 37(4), 317-329, DOI: 10.1080/1051144X.2018.1540177

Papadopoulou, M. (2016). L’évolution de la typologie de ‘la recette’ au cours d’un siècle en Grèce: des notes personnelles aux blogs culinaires. Cahiers Balkaniques, Hors-série, 498-517. https://ceb.revues.org/7186

Christidou V., Dimitriou, A Nikos Barkas, N., Papadopoulou, M., & Grammenos, S. (2016). “Young noise researchers”: An intervention to promote noise awareness in preschool children.  International Journal of Baltic Science Education, 14(5), 569-585.

Manoli, P., Papadopoulou, M., & Metallidou, P., (2016) Investigating the immediate and delayed effects of a multiple-reading strategy instruction in elementary EFL classrooms, System, 56, 54-65. 

Douka, G., Motsiou, E., & Papadopoulou, M. (2014). Comprehension and Production of Non-Literal Comparisons (NLC) via Visual Stimuli in Children. Journal of Visual Literacy, 33 (2), 1-26.

Papadopoulou, M., Manoli, P., & Zifkou, E. (2014). Typography, How Noticeable Is It? Preschoolers Detecting Typographic Elements in Illustrated Books. The International Journal of Early Childhood Learning, 20 (2), 23-36.

Manoli, P. & Papadopoulou, M. (2014). Reading Comprehension Practices in Greek Elementary EFL Classrooms. Journal of Applied Linguistics, 28, 29-50.

Manoli, P. & Papadopoulou, M. (2014). Elementary EFL teachers’ familiarity with reading strategies. Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal, 116, 2131-2136.

 

 Άρθρα σε ελληνικά περιοδικά

Παππά, Δ., Πολίτης, Π., & Παπαδοπούλου, Μ. (2020). Χρήση και λειτουργία των emoticons στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από εφήβους.  Επιστημονική Επετηρίδα, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 13(1), 65-81  https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jret/index

 

Παπαδάκη, Σ., & Παπαδοπούλου, Μ. (2020). Κίνητρα και επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επιστήμες της Αγωγής, 3, 51-71.

 

Mogli, M., & Papadopoulou, M. (2018). “If I stay here, I will learn the language”: Reflections from a case study of Afghan refugees learning Greek as a Second Language.  Research Papers In Language Teaching and Learning, 9, 181-194.

 

Kantzou, V., Manoli, P., Mouti, A., & Papadopoulou, M. (2017). Language education for refugees and migrants: Multiple case studies from the Greek context. ΔΙΑΛΟΓΟΙ! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης, 3, 18-34

Παγκουρέλια, Ε., & Παπαδοπούλου, Μ. (2016). Επιχειρηματολογικές πρακτικές πολυτροπικών κειμένων: Δεξιότητες αποκωδικοποίησης και ερμηνευτικές προσπάθειες έφηβων μαθητών. Γλωσσολογία, 24.

http://glossologia.phil.uoa.gr/node/125

Νταλούκα, Ε. & Παπαδοπούλου, Μ. (2014). Πρώιμες αντιλήψεις παιδιών προσχολικής ηλικίας για την αναγνωσιμότητα των κειμένων με βάση τυπογραφικούς δείκτες. HYΦEN: βήμα για την τυπογραφία, Χ(16), 61-76.

 

Kεφάλαια σε βιβλία - συλλογικούς τόμους

Papadopoulou, M., Tsioli, S., & Androulakis, G. (2019).  A COCRIAÇÃO DE ESPAÇOS SEGUROS E COLORIDOS ATRAVÉS DO APRENDIZADO INFORMAL PARA CRIANÇAS REFUGIADAS [Co-creating safe and colorful spaces through informal learning for refugee children]. In Corrêa Ferreira, L., Perna, C., Gualda, R., & Fraga Leurquin, E. V. L. (Eds.). (2019). Língua de acolhimento: Experiências no Brasil e no Mundo (pp. 207-230)   Belo Horizonte – Minas Gerais: Mosaico.

Open Access: http://www.letras.ufmg.br/padrao_cms/documentos/profs/luciane/capa_linguadeacolhimentoEBOOK%20DEFINITIVO.pdf

Kitsiou R., Papadopoulou M., Androulakis G., Tsokalidou R., Skourtou E. (2019) Beyond Conventional Borders of Second Language Teachers’ Education: A Digital, Interdisciplinary, and Critical Postgraduate Curriculum. In: Kostoulas A. (ed.) Challenging Boundaries in Language Education. Second Language Learning and Teaching (pp.229-245). Springer, Cham

Παπαδοπούλου, Μ., & Γκανά, Ε. (2018). Προσεγγίσεις του προφορικού λόγου στην προσχολική εκπαίδευση: Από το ΔΕΠΠΣ στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Στο Τ. Τσιλιμένη, Ε. Κονταξή, & Ε. Σηφάκη (επιμ.). Ηδονών ήδιον έπαινος: Θεωρήσεις της παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Β.Δ. Αναγνωστόπουλο (σσ. 100-109). Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Τζιόλα

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2018). Αντιλήψεις παιδιών προσχολικής ηλικίας για την έννοια και τη λειτουργία των χαρτών. Στο Μ. Καλογιαννάκης, (επιμ.). Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση (σσ. 44-58). Αθήνα: Gutenberg – Γιώργος και Κώστας Δαρδανός  

Παπαδοπούλου, Μ., & Παγκουρέλια, Ε. (2018). H Ρητορική στην εκπαιδευτική πράξη: η επιχειρηματολογία στην ελληνική διαχρονία της. Στο Κ. Ντίνας (επιμ.). Figura in Praesentia: Μελέτες αφιερωμένες στον καθηγητή Θανάση Νάκα  (σσ. 388-404). Αθήνα: Πατάκης

Παπαδοπούλου, Μ. (2016). Σταθερότητα και μεταβλητότητα των κειμένων: συνταγές μαγειρικής ενός (και κάτι) αιώνα. Στο Ε. Χοντολίδου, Ρ. Τσοκαλίδου, Φ. Τεντολούρης, Α. Κυρίδης, & Κ. Βακαλόπουλος (επιμ.). Μνήμη Σωφρόνη Χατζησαββίδη: Γλωσσ(ολογ)ικές & Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις (σσ. 314-335). Αθήνα: Gutenberg.

Παπαδοπούλου, Μ. (2015). ‘Επι-μένοντας ελληνικά’: Ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία/μάθηση της ελληνικής γλώσσας από μετανάστες/-τριες.  Στο Γ. Ανδρουλάκης (επιμ.). Γλωσσική Παιδεία: 35 Μελέτες αφιερωμένες στον καθηγητή Ναπολέοντα Μήτση (σσ. 344- 355).  Αθήνα: Gutenberg.

Papadopoulou, M., Gana, E., Androulakis, G., Mogli, M., Poimenidou, M. & Andritsou, A. (2014). Incorporating learners' needs into the curriculum: teaching Greek as L2 to immigrant parents with children in compulsory education. In J. Aguilar, C. Brudermann, & M. Leclère (eds.). Complexité, diversité et spécificité : Pratiques didactiques en contexte. (pp. 196-205). Version électronique disponible sur<halshs-01099170

Παγκουρέλια, Ε. & Παπαδοπούλου, Μ. (2014). Χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα συνδυασμού ερευνητικών μεθόδων στην ιδεολογική ανάλυση σχολικών εγχειριδίων: Μεθοδολογία και Πρακτικές. Στο Μ. Πουρκός, (Εισαγωγή & επιμέλεια). Δυνατότητες και Όρια της Μείξης των Μεθοδολογιών στην Κοινωνική και Εκπαιδευτική Έρευνα: Διευρύνοντας τις Προοπτικές στον Ερευνητικό Σχεδιασμό, Μέρος V. Κεφάλαιο 18. Αθήνα: Ίων. 

 

Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων

Βαλαή, Φ., Γκανά, Ε., & Παπαδοπούλου, Μ. (2020). Ρευστές ταυτότητες σε πλαίσια μετακίνησης: Μελέτες περίπτωσης δύο παιδιών προσφύγων στην Ελλάδα. Στο Proceedings of the 3rd International Conference ‘Literacy and Contemporary Society: Identities, Texts, Institutions’, (pp. 13-23). Cyprus 2019.

Valai, F., Gana, E., & Papadopoulou, M. (2020). Literacy Practices in a Roma Community in Greece: Exploring their Communicability. In Proceedings of the 3rd International Conference ‘Literacy and Contemporary Society: Identities, Texts, Institutions’, (pp. 753-762). Cyprus 2019.

Fragou, O., & Papadopoulou, M. (2020). Designing Infographics in a Higher Education context: content and aesthetics in a timeline layout. In the Proceedings of ICODL, International Conference in Open and Distance Learning, 10, 33-44

Valai, F., Gana, E., & Papadopoulou, M. (2019). Exploring literacy among Roma: An ethnographic study in a Greek context. In the Proceedings of the 20th European Conference on Literacy + 6º Foro Iberoamericano sobre Literacidad y Aprendizaje “Working together to encourage equity through literacy communities: a challenge of the 21st century” (pp. 1392 – 1403). Universidad Complutense de Madrid

Βίτσου, Μ., & Παπαδοπούλου, Μ. (2019). Εκπαίδευση μέσω εθελοντικής δράσης: συμμετοχή φοιτητριών σε ένα πρόγραμμα γραμματισμού παιδιών προσφύγων με τεχνικές της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση. Στο Α. Ανδρούσου, Μ. Σφυρόερα, Α. Βελλοπούλου, Σ. Δέλη, Ε. Διδάχου, Ε. Κατσικονούρη, Σ. Σαΐτη Πρακτικά του 11ου Συνεδρίου ΟΜΕΡ «Από εδώ και από παντού: εκπαιδευτικές αλλαγές και παιδαγωγικές πρακτικές για ένα ανοικτό σχολείο» (σσ. 518-529). Αθήνα

Βασιλάκη, Ε., Γκανά, Ε., Παπαδοπούλου, Μ., Κίτσιου, Ρ., Παντελούκα Η-Ρ., & Σκουρμαλλά, Α. (2019). Η εργασιοκεντρική προσέγγιση στη διδασκαλία της Ελληνικής σε μεταναστευτικό κοινό. Στο Ε. Βασιλάκη, Σ. Καλμπένη, & P.  Κίτσιου (επιμ.). Πρακτικά των 5ων Τζαρτζανείων «Πρώτη Γλώσσα και Πολυγλωσσία: Εκπαιδευτικές και Κοινωνικοπολιτισμικές Προσεγγίσεις» (σσ.96-110). (Τύρναβος, 6-8 Νοεμβρίου 2015).

Παπαδοπούλου, Μ,. Παγκουρέλια, Ε,. & Γκόρια, Σ. (2019). Πολυτροπικά κείμενα στην εκπαίδευση: θεωρητικά εργαλεία & διδακτικές πρακτικές. Στο Ε. Βασιλάκη, Σ. Καλμπένη, & P.  Κίτσιου (επιμ.). Πρακτικά των 5ων Τζαρτζανείων «Πρώτη Γλώσσα και Πολυγλωσσία: Εκπαιδευτικές και Κοινωνικοπολιτισμικές Προσεγγίσεις» (σσ.330-347). (Τύρναβος, 6-8 Νοεμβρίου 2015).

Fragkiadoulaki, Κ., Dimitracopoulou, A., & Papadopoulou, Μ. (2019). The function of images in argumentation against racism in videos designed by university students: modality configurations’ effect. In V. Kourdis, M. Papadopoulou, L. Kostopoulou, The fugue of the five senses and the Semiotics of the Shifting Sensorium: Selected proceedings from the 11th International Conference of the Hellenic Semiotics Society (pp. 220-234). Thessaloniki: Hellenic Semiotics Society

Παπαδάκη, Σ., Κακανά, Δ., & Παπαδοπούλου, Μ. (2018). Τα κριτήρια επιλογής της 2ης ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στο Ρ. Τσοκαλίδου, &  Μ-Α. Κέκια Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Γλωσσών & Πολιτισμών: 'Διδακτικές της Πολυγλωσσίας και Γλωσσικές Πολιτικές'  (σσ. 305-328). Θεσσαλονίκη: Πολύδρομο – Παιδαγωγική Σχολή Α.Π.Θ

Makri, A., Papadopoulou, M., Tsokalidou, R., Skourtou, E., Arvaniti, E.,   Gaintartzi, A., Kantzou, V., Manoli, P., Markou, E., Mouti, A., Palaiologou, N.,   & Kitsiou, R. (2017). Tutor practices in new HOU programmes. Stories from the trenches: the case of LRM (Language Education for Refugees and Migrants). In the Proceedings of ICODL 2017 (International Conference in Open and Distance Learning) (pp. 70-80). Athens

Φραγκιαδουλάκη, Κ., Δημητρακοπούλου, Α, & Παπαδοπούλου, Μ. (2017). Από τη σύνθεση έτοιμου ψηφιακού υλικού στην πολυτροπική οικοδόμηση νοήματος: Τα πρώτα βήματα μίας μετάβασης. Στο Σ. Γρόσδος, (επιμ.). Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση. Πρακτικά 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή, τόμος β΄. (σσ. 335-348).  Θεσσαλονίκη: Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας.

Καρατέγου, Κ, Χρηστίδου, Β., Μπονώτη, Φ, & Παπαδοπούλου, Μ. (2017). Κατανοώντας το θόρυβο: Σχεδιαστικές αναπαραστάσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας. Στο Μ. Καλογιαννάκης, Πρακτικά του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου ‘Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές (σελ.199-206). Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Γκόρια, Σ, Χρηστίδου, Β., & Παπαδοπούλου, Μ. (2016). Διδακτική παρέμβαση με τη χρήση χαρτών στο νηπιαγωγείο στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών. Στο Σκουμιός Μ., & Σκουμπουρδή Χ. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: «Το εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά και το εκπαιδευτικό υλικό στις Φυσικές Επιστήμες: μοναχικές πορείες ή αλληλεπιδράσεις;» (σσ. 216 – 225). Ρόδος: Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. και Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Barkas, N. & Papadopoulou, M. (2016). ‘The house of our dreams’: A decade of advertisements in building magazines. In Ε. Deltsou, & M. Papadopoulou (eds). Changing worlds & Signs of the times: Selected proceedings from the 10th International Conference on Semiotics. Volos: Hellenic Semiotic Society. http://hellenic-semiotics.gr/wp-content/uploads/2016/04/45_Changing_Worlds__Signs_of_the_Times_Barkas_Papadopoulou_544-559.pdf

Manoli, P., & Papadopoulou, M. (2016). Young children accessing multimodal texts: A case study. In the Proceedings of the 12th World Congress of Semiotics http://www.iass-ais.org/proceedings2014/view_lesson.php?id=178

Χρηστίδου, B.,   Δημητρίου, Α., Παπαδοπούλου, Μ., Γραμμένος, Σ., & Μπάρκας, Ν. (2015). «Μικροί ερευνητές ήχου»: ένα εκπαιδευτικό σενάριο για την ευαισθητοποίηση στις συνέπειες του θορύβου.  Στο Χ. Σκουμπουρδή & Μ. Σκουμιός (εκδ.). Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή ‘Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες’, (σσ. 452-472).  Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ρόδος, 17 & 18 Οκτωβρίου 2014).

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, A., Αποστολίδου Β,. Ιορδανίδου, Α., Καραντζόλα, Ε., Κοσεγιάν, Χ., Μητσιάκη, Μ., Παπαδοπούλου, Μ., Φλιάτουρας, Α., Χατζησαββίδης, Σ., & Χοντολίδου, Ε. (2015). Οι καινοτομίες του νέου Προγράμματος Σπουδών για τη Γλώσσα στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, 35 (σσ. 55-66). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) ΑΠΘ.

Παγκουρέλια, Ε., & Παπαδοπούλου, Μ. (2015). Πτυχές της τροπικότητας στον επιχειρηματολογικό λόγο. Πόσο συνειδητά επιχειρηματολογούν οι μαθητές; In G. Kotzoglou, K. Nikolou, E. Karantzola, K. Frantzi, I. Galantomos, M. Georgalidou, V. Kourti-Kazoullis, Ch. Papadopoulou, & E. Vlachou (Eds.), 11th International Conference on Greek Linguistics (Rhodes, 26-29 September 2013) Selected Papers / Πρακτικά (pp. 1263-1274).  Ρόδος: Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Μπάρκας, Ν., Δημητρίου, Α., Χρηστίδου, Β. & Παπαδοπούλου, Μ. (2014). Πρόγραμμα ΕΥΑΙΣΘΟ: η αναπλαισίωση εννοιών της ακουστικής με στόχο την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά. Στο Πρακτικά του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ακουστική 2014» (Θεσσαλονίκη, 20-21/10/2014) (σσ.278-284). Ελληνική Ακουστική Εταιρεία & Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης