ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

 

 1. Η κίνηση ως μέσο διαθεματικών προσεγγίσεων
 2. Κινητικά δραστήριος τρόπος ζωής – στάση μελλοντικών παιδαγωγών
 3. Ο χορός και το κινητικό παιχνίδι ως μέσα εξωλεκτικής επικοινωνίας
 
 
Σπουδές

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιούλιος 1998

Διδακτορικό Δίπλωμα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Α.Π.Θ. με βαθμό «Άριστα»

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, (ΤΕΦΑΑ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σεπτέμβριος 1985  

Πτυχίο Ισοτιμίας με τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με βαθμό «Άριστα»

Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής, (ΕΑΣΑ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Οκτώβριος 1982

Πτυχίο της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής Θεσσαλονίκης τετραετούς φοίτησης με βαθμό «Άριστα». Ειδικότητα στην Αγωνιστική Ρυθμική Γυμναστική με βαθμό «Άριστα».

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Βιβλία / Πανεπιστημιακές Σημειώσεις:

 1. Chatzigeorgiadou, Sofia, Pavlidou, Eva, & Arvanitidou, Virginia (2018). Social inclusion of nonnative children in Greek educational settings: an Intercultural Physical Education paradigm. E-book. (109 p.). Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-613-8-29199-2.
 2. Παυλίδου, Ε. (2012). Κινητική και Ρυθμική Αγωγή στην προσχολική εκπαίδευση: από τη θεωρία στην πράξη. (355 σελ.) Εκδ. Ζυγός: Θεσσαλονίκη
 3. Παυλίδου, Ε. (2001, αναθεωρ. 2007, 2011). Εισαγωγή στη Ρυθμική και Κινητική Αγωγή.  Πανεπιστημιακές Σημειώσεις , ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ,  Θεσσαλονίκη: Τμήμα Εκδόσεων Δημοσιευμάτων του ΑΠΘ.
 4. Παυλίδου, Ε., Αποστολίδου, Ε., Γιαννιτσοπούλου, Ε., & Τριανταφύλλου, Α. (1988). Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική. Πανεπιστημιακές σημειώσεις, Τ.Ε.Φ.Α.Α.  Α.Π.Θ. ,  Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ.
 5. Παυλίδου, Ε., Γιαννιτσοπούλου-Φλώρου, Ε., Τριανταφύλλου, Α., & Αποστολίδου, Ε. (1987). Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική: σχοινάκι, στεφάνι, κορίνες, κορδέλα. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων.

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές / κεφάλαια σε βιβλία / πρακτικά συνεδρίων 

 1. Παυλίδου, Ε. (2020). Κινητική ανάπτυξη και έκφραση του νηπίου: η δημιουργική κίνηση στην Αισθητική και Διαπολιτισμική αγωγή. Κεφάλαιο στον συλλογικό επιστημονικό τόμο «Ειδική Αγωγή και Δημιουργικότητα» (επιμ. Δ. Κατσαρού), Μεθεξις: Αθήνα, σελ. 37-68.
 2. Παυλίδου, Ε. (2020). Κίνηση και τέχνες για μάθηση και ευ ζην (wellbeing): διαθεματικές και διαπολιτισμικές διαστάσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κεφάλαιο στο βιβλίο Αθλητισμός: καλλιτεχνικές, παιδαγωγικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις (Χ. Ζάραγκας, επιμ.), Αθήνα: Πεδίο Α.Ε., ISBN 978 - 960 -9552-62-2, σελ. 169-183.
 3. Καστρινάκη, Α., & Παυλίδου, Ε. (2020). «Η Ριχάμ νοιώθει ξεχωριστή»: η επίδραση της κινητικής καλλιτεχνικής έκφρασης στην αυτοεικόνα παιδιών προσφύγων. Πρακτικά του  Πανελληνίου διεπιστημονικού συνεδρίου «το πολυπολιτισμικό σχολείο στον 21ο αιώνα: διδακτικές μέθοδοι, εφαρμοσμένες πρακτικές και πολιτισμικές δεξιότητες», (Κέρκυρα, 4-6/10/2019) σελ 333-351.
 4. Λόλα, Α., & Παυλίδου, Ε. (2020). Ο χορός στο νηπιαγωγείο και η συμβολή του στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και ποιότητας κίνησης των παιδιών. Κεφάλαιο στο βιβλίο Αθλητισμός: καλλιτεχνικές, παιδαγωγικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις (Χ. Ζάραγκας, επιμ.), Αθήνα: Πεδίο Α.Ε., ISBN 978 - 960 -9552-62-2, σελ. 349-366.
 5. Konstantinidou, E., & Pavlidou, E. (2019). Inter-disciplinary creative teaching: blending Physical Education and Visual Arts pre and primary school curriculum standards through embodied learning experiences as Performing Art activities. InSEA publication, IMAG No 7, 59-65.
 6. Kyriazis, D., Pavlidou, E., Barkoukis, V., & Fotiadou, E. (2019). Effects of a Music-Movement Program in Elementary School Physical Education Classes on Pupils’ Motor Skills. Journal of Education and Practice, 10 (21), 94-100.
 7. Χατζηγεωργιάδου, Σ., Παυλίδου, Ε,. & Γκαλκανοπούλου, Ο. (2019). Όμιλος κινητικής και ρυθμικής αγωγής στο 2ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, Α.Π.Θ.: Κινητικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της αφηγηματικής ικανότητας. Πρακτικά Πανελληνίου  Συνεδρίου «Η δημιουργικότητα και η καινοτομία στην εκπαιδευτική πράξη: με αφετηρία τη μακρόχρονη εμπειρία των Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων», Αθήνα, 2-4/11/ 2018, σ. 717-724.
 8. Καστρινακη, Α., Παυλίδου, Ε., & Λενακάκης, Α. (2018). ΣΑΡΕΒ θα πει φιλία: ένα πολύτεχνο πρόγραμμα συνάντησης πολιτισμών. Πρακτικά του Πανελληνίου συνεδρίου "Σχολείο ανοιχτό στις κοινωνικές και παιδαγωγικές προκλήσεις" (Θεσσαλονίκη 5-6/5/2018), σελ. 272-285.
 9. Kyriazis, D., Pavlidou, E., Barkoukis, V., & Fotiadou, E. (2018). Measuring Rhythmic Ability: Validation of a Digital Rhythmic Ability Evaluation Tool (DRAET). The Physical Educator, 75, 774–793.
 10. Παυλίδου, Ε., Χατζηγεωργιάδου, Σ., & Γκαλκανοπούλου, Ο. (2018). Κινητική ανάπτυξη μέσα από ένα διαθεματικό πρόγραμμα φυσικής αγωγής και παιδικής λογοτεχνίας στο νηπιαγωγείο. Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης, 4, 39-61.
 11. Pavlidou, E., Sofianidou, A., Lokosi, A., & Kosmidou, E. (2018). Creative Dance as a tool for developing Preschoolers’ Communicative Skills.(p: 13) European Psychomotricity Journal, 10, 3-15.
 12. Kyriazis, D., Pavlidou, E., Barkoukis, V., & Fotiadou, E. (2017). Effects of a music-movement program in elementary school physical education classes on pupils’ rhythmic ability. Journal of Education and Practice, 8, (35), 17-23.
 13. Lampaki OlympiaPavlidou Eva, Antoniou Panagiotis, & Kyridis Argyrios (2017). The Impact of Globalization and ICT in Greek High School Physical Education. International Journal of Research in Engineering, IT and Social Sciences, 7, (2),  1-13.
 14. Tzavara, A., Tzetzis, G. & Pavlidou, E. (2015). Parental Influences on Preschoolers’ Physical Activity. Journal of Physical Activity, Nutrition and Rehabilitation, Vol 13, PANR e-ISSN: 2421-7824
 15. Kosmidou, E. & Pavlidou, E. (2015). Do pre-service kindergarten teachers in Greece intent to include movement education?: An application of Planned Behavior TheoryEuropean Psychomotricity Journal. 7, (1), 32-42.
 16. Παυλίδου, Ε. (2015). Αυτοσχέδιες κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά για μια δημιουργική κινητική αγωγή στο νηπιαγωγείο. Στα Πρακτικά του Συμποσίου με Διεθνή Συμμετοχή "Τόποι για Εμπειρίες Μάθησης: Έρευνα, Δημιουργία, Αλλαγή". σελ.424-435, Θεσσαλονίκη
 17. Λαμπάκη Ολυμπία, Αντωνίου Παναγιώτης,  Παυλίδου Εύα, & Κυρίδης Αργύρης (2015). Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής με πολυπολιτισμικά στοιχεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου "Νέος Παιδαγωγός",  (23 & 24/5/2015, Αθήνα), σελ.1132-1140
 18. Lampaki, O., Pavlidou, E., Antoniou, P. & Kyridis, A. (2014). Proposal of a physical education program with multicultural elements in the Secondary Education and evaluation of student satisfaction. International Journal of Education and Research, 2 (12), 165 - 180.
 19. Λαμπάκη, Ο.Παυλίδου, Ε.Αντωνίου, Π. & Κυρίδης, Α. (2014). Δημιουργίες διαπολιτισμικών συνεργατικών κινητικών παιχνιδιών στο Λύκειο και ικανοποίηση των μαθητών. Short Papers 22ου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. (Μάιος 2014, Κομοτηνή), σελ..237-240.
 20. Pavlidou, E., Arvanitidou, V. & Chatizigeorgiadou, S., (2012) The effectiveness of a pilot intervention program of physical education in multicultural preschool education, ΜΕΝΟΝ: Journal of Educational Research, 1,  53-66.
 21. Παυλίδου, Ε. & Κοσμίδου, Ε. (2012). Διερεύνηση της αυτοαποτελεσματικότητας μελλοντικών εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής δημοτικής εκπαίδευσης και φυσικής αγωγής. Πρακτικά 5ου Forum Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής (ΕΑΦΑ): Η φυσική αγωγή στην κοινωνία της κρίσης, Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός35 (1), 232-235.
 22. Chatzigeorgiadou, S., Pavlidou, E. & Arvanitidou, V., (2011). Differences in loneliness and social behavior of immigrant and repatriated preschoolers. Proceedings (in cd) of the International Conference: Redefining Community in Intercultural Context (RCIC’11), Brasov, 16-18 June 2011. Best parer award.
 23. Παυλίδου, Ε., Μερτζανίδου, Ο. & Ζήση Β., (2009) Αξιολόγηση της Ικανότητας Αναπαραγωγής και Διατήρησης του Ρυθμού σε Αθλήτριες Ρυθμικής Γυμναστικής και μη Αθλήτριες. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 7 (2), 203 –209.
 24. Αρβανιτίδου, Β. & Παυλίδου, Ε. (2007), Η ατομική βελτίωση και η ανταγωνιστικότητα στο μάθημα της φυσικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο: Διερεύνηση του σχολικού εγχειριδίου (1997-2006) Πρακτικά 3ου Forum Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής (ΕΑΦΑ): Ηθική διαπολιτισμικότητα ίσες ευκαιρίες. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή (19/05/2007) σελ.113-117
 25. Σφίγγος Ν., Τσιμπίρης Α., Τσαμουρτζής Ε. & Παυλίδου Ε. (2007). Βίντεο κατά απαίτηση στον Αθλητισμό. Άθληση και Κοινωνία46, 278-282
 26. Παυλίδου, Ε. & Στύλου, Σ. (2006). Παραδοσιακός χορός στην προσχολική ηλικία: Μέθοδοι προσέγγισης των νηπίων. Πρακτικά (σε cd) 1ου διεθνούς εκπαιδευτικού συνεδρίου: Λαϊκός πολιτισμός και εκπαίδευση. Βόλος 29/09-01/10/2006 (12 σελ.).
 27. Κύρκου Α., Παυλίδου Ε., (2003), «Μουσικοκινητικά δρώμενα: Κίνηση – επικοινωνία – διαπολιτισμικότητα στο Νηπιαγωγείο. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ Τομέα Παιδαγωγικής σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή ΟΜΕΡ: Η διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία. Θεσσαλονίκη 30/05-01/06/2003 σσ. 342-347
 28. Χατζηπέτρου, Ν. & Παυλίδου, Ε. (2002). Κατασκευές αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων από «φυσικό» και «άχρηστο» υλικό για τη μουσική αγωγή στο δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο. Πρακτικά του 3ου συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (ΕΕΜΕ), Βόλος 2002 σε ειδική έκδοση στο περιοδικό Μουσική Εκπαίδευση, 3 (2), 334-344 
 29. Παυλίδου, Ε. (2001). Η ρυθμική ως μέσο εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία: Ένα συνδυαστικό πρόγραμμα ρυθμικής και κινητικής αγωγής. Πρακτικά Ο.Μ.Ε.Ρ. (Organisation Mondiale pour l’ Education Prescolaire) με τη συνεργασία της Δ.Ο.Ε.: 3.«ΜΕΤΑ-πτυχιακά: Εξελίξεις και προοπτικές στην προσχολική και πρωτοσχολική αγωγή»,  Ελληνικά Γράμματα σσ. 168-178