ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

Πρόσφατη Χρηματοδοτημένη έρευνα

 • ERASMUS+ PROGRAMME1, KEY ACTION 2 -Cooperation for Innovation and the Exchange Of Good Practices, Ka201 – Strategic Partnerships For School Education «Learning Diversity: A Case Study of Refugee Students In a Primary School» (PROJECT NUMBER: 2019-1-TR01-KA201-074505) (2019-2021)
 • Χρηματοδοτούμενη Έρευνα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων» Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην καταγραφή και ανάλυση των ζητημάτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων που βιώνονται στην Ελλάδα αλλά και των πρακτικών αντιμετώπισής τους (2015).  

 

Μη χρηματοδοτούμενη έρευνα:

 • Αξιοποίηση των αποθεμάτων γνώσης υπό το πρίσμα της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων μάθησης στην προσχολική τάξη
 • Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών μέσω του μοντέλου της Ομαδικής Συνεργατικής Μεντορίας (peer group mentoring)
 • Διαφοροποίηση της διδασκαλίας: σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση διαφοροποιημένης διδασκαλίας
 • Σύγχρονες εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης:  Από το portfolio στο  e-portfolio
 • Εκπαιδεύοντας Μέντορες για την υποστήριξη της ΠΑ των φοιτητριών/ών
 • Από το mentoring  στο e-mentoring: σύγχρονες μορφές υποστήριξης της ΠΑ των φοιτητριών/ών
 
Επιστημονικά - Ερευνητικά πεδία
Ερευνητικά πεδία:
Αξιολόγηση της εκπαιδευτική διαδικασίας, Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Εκπαιδευτικές μέθοδοι, Βιωματική Μάθηση, Συνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση, Εφαρμοσμένη προσχολική παιδαγωγική, Διαφοροποιημένη διδασκαλία, Εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες, Προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό, Παιδαγωγική αλληλεπίδραση, Σχέσεις Εκπαιδευτικού - Μαθητή, Σχέσεις συνομηλίκων στο σχολείο, Σχέσεις Σχολείου - Οικογογένειας, Παιδαγωγική Σχολικού χώρου, Εκπαιδευτική Αλλαγή, Εκπαιδευτικό περιβάλλον, Χώρος και Εκπαιδευτική Διδαδικασία, Προσχολική παιδαγωγική, Εκπαιδευτικό έργο (προγραμματισμός, υλοποίηση, αξιολόγηση, ποιότητα, προγράμματα), Μάθηση και διδασκαλία στην προσχολική και πρώτη σχολική, Προσχολική παιδαγωγική: Θεωρία και πράξη, Μάθηση και διδασκαλία (προγραμματισμός, υλοποίηση, αξιολόγηση) στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, Προγραμματισμός υλοποίηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Σύγχρονα προγράμματα της προσχολικής αγωγής, Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής
 
Σπουδές
 • Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Α.Π.Θ (1988)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (D.E.A) στο τμήμα των Επιστημών της Αγωγής (Sciences de l’ Education) του Παν/μίου των Ανθρωπιστικών Επιστημών του Στρασβούργου (USHS).(1989)
 • Διδακτορική Διατριβή, με ειδίκευση στις Επιστήμες και Θεωρίες των Μορφών Αγωγής, στο Πανεπιστήμιο των Επιστημών της Αγωγής (Sciences de l’ Education) του Παν/μίου των Ανθρωπιστικών Επιστημών του Στρασβούργου (USHS) (1993)
 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Megagianni, P., & Kakana, D. (2021) The Educational Value and Impact of Serious Games in Cognitive, Social and Emotional Development in Middle Childhood: Perceptions of Teachers in Greece. In: Tsiatsos T., Demetriadis S., Mikropoulos A., Dagdilelis V. (eds) Research on E-Learning and ICT in Education (pp. 129–145). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64363-8_8

Gidari, S., & Kakana, D. (2021). The Effectiveness of a Teachers’ Professional Development Program to Improve the Quality of the Preschool Environment. European Journal of Education Studies, 8(8), 244-267. http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i8.3856

 

Γουργιώτου, Ε., Κακανά, Δ., Μπιρμπίλη, Μ., & Χατζοπούλου, Κ. (Επιμ) (2020). Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικά Τμήματα, 30 χρόνια μετά: Αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας http://press.uth.gr/images/ebooks/ebook_praktika.pdf

Κακανά, Δ. (2020). Παιδαγωγικά Θέματα και εκπαιδευτική διαδικασία. Στο Α. Ανδρούσου & Β. Τσάφος. Επιστήμες της Εκπαίδευσης. Ένα διεπιστημονικό πεδίο. Αθήνα: Gutenberg (σς.351-367)

Κακανά, Δ.-Μ. (2020). Ο χώρος του νηπιαγωγείου ως τρίτος παιδαγωγός. Στο Κ. Τσουκαλά, Δ. Γερμανός, Α. Γκλούμπου, Γ. Κατσαβουνίδου, Π. Πανελιάδου, & Π. Τόμπρου (επιμ) Παιδική χωρική αφηγηματικότητα. Πόλη- παιχνίδι- εκπαίδευση Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;’ (Μάϊος 2017). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο (σς. 141-152). Διαθέσιμο και στο:

https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/childspace/article/view/1430

Γκλούμπου Α. & Κακανά Δ.-Μ (2020). Τα παιδιά ανασχεδιάζουν το χώρο της τάξης τους: μία έρευνα δράσης στο νηπιαγωγείο με την «Προσέγγιση του Mωσαϊκού». Στο Κ. Τσουκαλά, Δ. Γερμανός, Α. Γκλούμπου, Γ. Κατσαβουνίδου, Π. Πανελιάδου, & Π. Τόμπρου (επιμ) Παιδική χωρική αφηγηματικότητα. Πόλη- παιχνίδι- εκπαίδευση Πρακτικά Συνεδρίου Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (Μάϊος 2017). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο (σς. 97-114). Διαθέσιμο στο:

https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/childspace/article/view/1432/2132

Kakana, D.-M. & Theodosiou, S. (2019) Teachers as designers of educational toys and digital games. In G. Brougère & M. Allen (eds). Digital Proceedings from the 8th World Conference “Toys and Material Culture: Hybridisation, Design and Consumption”. International Toy Research Association, Ανάκτηση https://hal-univ-paris13.archives-ouvertes.fr/hal-02090961/document και https://hal-univ-paris13.archives-ouvertes.fr/hal-02090961

Mavidou, A. & Kakana, D. (2019). Teachers’ experiences of a Professional Development program for Differentiated Instruction. Creative Education, 10, 555-569. https://doi.org/10.4236/ce.2019.103040.

Mavidou, A. & Kakana, D. (2019). Differentiated Instruction in practice: curriculum adjustments in kindergarten. Creative Education, 10, 535-554. https://doi.org/10.4236/ce.2019.103039.

Kakana, D.-Μ, Roussi – Vergou, C.J., Mavidou, A., Garagouni – Areou, F., Manoli, P., Theodosiou, S., Chatzopoulou, K., Androusou, A., Tsafos, V. & Avgitidou, S. (2017). Mapping the impact of economic crisis on Greek education: Teachers' views and perspectives. International Journal of Humanities and Social Sciences, Vol.7(2), 135-145, online http://www.ijhssnet.com/journal/index/3777  

Tsirika, M., Kakana, D.-M. & Michalopoulou, A. (2017). The e-portfolio in a kindergarten classroom: adopting alternative assessment methods through action research. American Journal of Educational Research, Vol. 5(2), 114-123. DOI:10.12691/education-5-2-2

Kakana, D-M. & Manoli, P. (eds.) (2017). Digital Proceedings from the 3rd International Symposium on New Issues on Teacher Education -ISNITE 2015. Volos: University of Thessaly Press

https://www.academia.edu/41602497/Procedings_from_the_3rd_International_...

Harms T., Clifford M.R., Cryer D. (μτφ-επιμ. Κ. Μπότσογλου & Δ.-Μ. Κακανά) (2017) Κλίμακα αξιολόγησης περιβάλλοντος για την προσχολική εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Αφων Κυριακίδη ΑΕ (β’ έκδοση).

Κακανά, Δ.Μ., Γκαραγκούνη-Αραίου, Φ., Θεοδοσίου, Σ., Μανώλη, Π., Μαβίδου, Α., Ρούση – Βέργου, Χ., Χατζοπούλου, Κ., Ανδρούσου, Α., Αυγητίδου, Σ., & Τσάφος, Β. (2016). Το Πρόγραμμα TOCSIN: διαστάσεις και επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης, (2), 78-102. doi http://dx.doi.org/10.12681/dial.10535

Kakana, D.-M., Roussi-Vergou, Ch., Garagouni-Areou, F. & Mavidou, A. (2015). Episodic memories among first and fourth graders early childhood university student teachers, concerning teachers’ behaviors: a mixed method approach. International Journal of Education and Practice, 3(1), 48-65

Kakana, D.-M. & Mavidou, A. (2015) Myth and Antinomy in Early Childhood Education: Formal vs. Applied Curricula and Professional Development. US-China Education Review, B, Vol.5 (12), 780-793, serial Number 55. DOI:10.17265/2161-6248