ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα
 • Χρηματοδοτούμενη Έρευνα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων» Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην καταγραφή και ανάλυση των ζητημάτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων που βιώνονται στην Ελλάδα αλλά και των πρακτικών αντιμετώπισής τους.  
 • Μη χρηματοδοτούμενη έρευνα:
 • Διαφοροποίηση της διδασκαλίας: σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση διαφοροποιημένης διδασκαλίας
 • Σύγχρονες εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης:  Από το portfolio στο  e-portfolio
 • Εκπαιδεύοντας Μέντορες για την υποστήριξη της ΠΑ των φοιτητριών/ών
 • Από το mentoring  στο e-mentoring: σύγχρονες μορφές υποστήριξης της ΠΑ των φοιτητριών/ών
 
Επιστημονικά - Ερευνητικά πεδία
 
Σπουδές
 • Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Α.Π.Θ (1988)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (D.E.A) στο τμήμα των Επιστημών της Αγωγής (Sciences de l’ Education) του Παν/μίου των Ανθρωπιστικών Επιστημών του Στρασβούργου (USHS).(1989)
 • Διδακτορική Διατριβή, με ειδίκευση στις Επιστήμες και Θεωρίες των Μορφών Αγωγής, στο Πανεπιστήμιο των Επιστημών της Αγωγής (Sciences de l’ Education) του Παν/μίου των Ανθρωπιστικών Επιστημών του Στρασβούργου (USHS) (1993)
 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις
 1. Kakana, D.-M., Roussi-Vergou, Ch., Garagouni-Areou, F. & Mavidou, A. (2015). Episodic memories among first and fourth graders early childhood university student teachers, concerning teachers’ behaviors: a mixed method approach. International Journal of Education and Practice, 3(1), 48-65
 2. Κακανά, Δ.Μ. (2015) “Οικοδομώντας” προσωπικούς χώρους και  τόπους δράσης στο νηπιαγωγείο, μέσα από το παιχνίδι. Στο Γερμανός, Δ., Λιάπη, Μ. (επιμ.). Ηλεκτρονικός τόμος Πρακτικών του Συμποσίου με Διεθνή Συμμετοχή: Τόποι για Εμπειρίες Μάθησης. Έρευνα, Δημιουργία, Αλλαγή (Θεσσαλονίκη, 9-10 Ιανουαρίου 2015). Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
 3. Kavalari, P., Kakana, D.-Μ. & Christidou, V. (2014). Consistency between teaching practice and curriculum guidelines during the approach of “Sinking/Floating” in a preschool classroom; a case study. International Journal of Early Childhood Learning, 20.
 4. Καζέλα, Κ., & Κακανά, Δ.Μ. (2014).  Η Σύμπραξη των Φυσικών Επιστημών και των Τεχνών: Μια διδακτική πρακτική για τη μύηση παιδιών προσχολικής ηλικίας στο φαινόμενο της διαλυτότητας. Στο Π. Καριώτογλου & Π. Παπαδοπούλου (επιμ.) Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση. Αναζητήσεις και προτάσεις. Αθήνα: Gutenberg
 5. Kapaxchi, B. & Kakana, D.-M., (2014) Traditional Classrooms Transformed into Modern School Environments through Collaborative Action Research, International Journal of Elementary Education. Vol. 3(3), 58-64. doi: 10.11648/j.ijeedu.20140303.12
 6. Σαϊπά Τ., Κακανά Δ.-Μ. & Μπονώτη Φ. (2014). Tο portfolio ως μέσο αξιολόγησης της σχεδιαστικής ικανότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας. Στο  θεματικό τεύχος του Επιστημονικού Περιοδικού «Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού», 13.
 7. Ευαγγέλου Ι. & Κακανά Δ.–Μ. (2014). Βελτιώνοντας το κλίμα της τάξης: Μία Εκπαιδευτική Έρευνα Δράσης όπου αναδεικνύονται σύγχρονες εκπαιδευτικές στρατηγικές. Στο  θεματικό τεύχος του Επιστημονικού Περιοδικού Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13.
 8. Harms T., Clifford M.R., Cryer D. (μτφ-επιμ. Κ.Μπότσογλου & Δ.-Μ. Κακανά) (2013) Κλίμακα αξιολόγησης περιβάλλοντος για την προσχολική εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Αφων Κυριακιδη ΑΕ.
 9. Κακανά, Δ.-Μ., Ρούση-Βέργου, Χ., Τζερεμές, Π. & Μαβίδου, Ν. (2013) -Η Αξιολόγηση της ικανοποίησης φοιτητών και φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ), του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Στο Μ. Ταρουδάκης (επιμ.) Η Πρακτική Άσκηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου, Ηράκλειο, 17-18/10/2013 (σελ. 113-124).
 10. Καπαχτσή, Β. & Κακανά, Δ.-Μ. (2013) Επιμορφωτικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος», τ.1(2)170-193.
 11. Kakana, D.-M. (2012). The Initial Education of Elementary and Early Childhood Teachers in Greece. Journal of Teacher Education and Educators, Vol.1 (1) 133
 12. Μπότσογλου, Κ., & Κακανά, Δ.-Μ (2012). Η  λειτουργία και το περιεχόμενο των κανόνων κατά τις αυθόρμητες δραστηριότητες παιχνιδιού παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού. Περιοδική Επιστημονική Έκδοση της Ο.Μ.Ε.P., 11a, 22-31
 13. Kapaxchi, B. & Kakana, D.-M. (2012) Initiating a collaborative model of Action Research after the result of school self-evaluation. CCEAM- International Studies in Educational Administration, vol 40 (1) 35-46.
 14. Botsoglou, K., Hrisikou, S., & Kakana, D.-M. (2011). Measuring safety levels in playgrounds using environment assessment scales: the issue of playground safety in Greece. Early Child Development and Care, Vol. 181 (6), 749-760
 15. Κακανά, Δ.-Μ. & Καπαχτσή, Β. (2011) Ανάπτυξη του αναστοχασμού και της συνεργατικότητας μέσω της συνεργατικής έρευνας δράσης. Παιδαγωγική Επιθεώρηση,  52, 68-82
 16. Mavropoulou, S., Papadopoulou, E., & Kakana, D.-M. (2010). Effects of Task Organization on the Independent Play of Students with Autism Spectrum Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 41 (p. 913-925).
 17. Κακανά, Δ.Μ. (2008). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικές Προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Αφών Κυριακίδη ΑΕ. Σειρά: Παιδαγωγική και Εκπαίδευση /56   (Διευθ.: Π.Δ. Ξωχέλλης-Ν. Τερζής- Α.Γ. Καψάλης).
 18. Κακανά, Δ.-Μ & Σιμούλη Γ. (2008) (επιμ.) Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές Πρακτικές. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο