ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

Επίδραση της βιωματικής εκπαίδευσης στη δυναμική της ομάδας.

 
 
Σπουδές

 

Διδάκτωρ (PhD) Κοινωνικής Ψυχολογίας, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris, Μεταπτυχιακό δίπλωμα (DEA) Κοινωνικής Ψυχολογίας, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) & Paris V-René Descartes, Paris, Απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ειδίκευση : Ψυχολογία) της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις
 • Geka, M. & Gregoriades, A. (2018) In-service early educators’ and student-teachers’ social representations about their professional identity in the Greek early childhood education settings. Hellenic journal of Psychology, vol.15, 151-166.
 • Galli, I., Geka, M., Liguori, A., Fasanelli, R. (2014). Social representations of economic crisis in Italian and Greek social groups. Psychology Research, Vol. 4, No. 12, 973-998.
 • Vouyoukas, C., Tzouriadou, M., Menexes, G., Geka, M. & Michalopoulou, L. (2014). Intelectual disability and mothers’ stressors: a Greek paradigm. Psychology, 21 (4), 421-436.
 • Γκέκα, Μ. (2015). «Η συμβολή των κοινωνικών αναπαραστάσεων στη μελέτη του χώρου : Το παράδειγμα του δασκάλου ως χωρική διάσταση.» Στο Δ. Γερμανός, Μ. Λιάπη (eds.), Ηλεκτρονικός τόμος πρακτικών του Συμποσίου με Διεθνή Συμμετοχή: Τόποι για Εμπειρίες Μάθησης. Έρευνα, Δημιουργία, Αλλαγή (Θεσσαλονίκη, 9-10 Ιανουαρίου 2015). Αθήνα:  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
 • Galli, I., Geka, M., Liguori, A., Fasanelli, R. (2014). Social representations of economic crisis in Italian and Greek social groups. Psychology Research, Vol. 4, No. 12, 973-998.
 • Geka, M. (2014). «The study of politics from the perspective of Social Representations’s theory ». In T. Magioglou (ed.) Culture and Political Psychology: a societal perspective. Advances in Cultural Psychology (J. Valsiner gereral series editor). Infoage Publishers, 171-183.Geka, M. (2014). «Représentations des passions politiques chez les jeunes grecs aujourd’hui.» Ιn A. Mouchtouris, E. Letonturier (eds.), Passions Sociales. Paris : Le Manuscrit, 159-178.
 • Πνευματικός, Δ., Γκέκα, Μ., & Διβανέ, Μ. (2013). Μπορεί η διαδικασία της αυτο-κατηγοριοποίησης των παιδιών Ρομά να εξηγήσει τις σχολικές τους δυσκολίες. Ψυχολογία: Το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας Ελλάδος, 20 (2), 194-209.
 • Geka, M. (2012). « La construction sociale de la citoyenneté chez les jeunes Grecs : Espace d’insertion et espace d’exclusion. »  In  P. D. Galloro et A. Mouchtouris (eds.), Jeunesse et Discrimination. Perpignan: Presses Univeau Perpignan, 201-223.
 • Pnevmatikos, D., Geka, M., Divane, M. (2010) The emergence, development and structure of Ethnic identity during childhood: The case of Rroma identity, International Journal of Psychology, 45, 5, 1-8.
 • Geka, M. & Dargentas, M. (2010) L’apport du logiciel Alceste à l’étude des représentations sociales : l’exemple de deux études diachroniques, Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, No 85, 111-135.
 • Galli, I., Bouriche, B., Fasanelli, R., Geka, M., Iacob, L. & Iacob, G. (2010). La représentation sociale de la crise économique dans quatre pays européens. Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, No 87, 585-620
 • Γκέκα, Μ. (2009). Οι ψυχοκοινωνικές διαστάσεις του παιχνιδιού στην προσχολική ηλικία. Στο Α. Β. Ρήγα (επμ.) Ψυχολογία της τέχνης, Δημιουργικότητα και μορφές τέχνης. Αθήνα: Πεδίο, 75-86.
 • Κοκκίδου, Μ., Γκέκα, Μ., Τσακιρίδου, Ε. (2008). Συσχέτιση των σπουδών της μουσικής με τη Σχολική Ικανότητα: Μία έρευνα πεδίου. Στο Μ.Αργυρίου (επμ.) Σύγχρονες τάσεις και δυναμικές της Σχολικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση και στη Μουσική Παιδαγωγική. Αθήνα: Διάπλαση, 37-47.
 • Γκέκα, Μ. (2008). Αξίες και στάσεις των νέων για την οικογένεια στη μετα-νεωτερική εποχή. Στο Α. Β. Ρήγα (επμ.) Η οικογένεια στην Ελλάδα σήμερα. Αθήνα: Ελληνικά γράμματα, 29-40.
 • Γκέκα, Μ. (2007). Οι νέοι και η ιδιότητα του πολίτη: ερμηνείες και κοινωνιο-γνωστική δόμηση ενός αντικειμένου. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΑΠΘ. 7ος τόμος, 1-37