ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

 

 1. Το ελέυθερο παιχνίδι ως πλαίσιο διερεύνησης των αποθεμάτων γνώσης των παιδών
 2. Αξιολόγησης μεθόδων διερεύνησης της σκέψης και των εμπειριών των παιδιών
 3. Αναπαραστάσεις υποψήφιων εκπαδευτικών για το επάγγελμα του/της Νηπιαγωγού
 4. Συνεργασία οικογένειας-σχολείου
 5. Η σχεδιαστική δραστηριότητα ως εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας (Σχεδιαστική δραστηριότητα & μαθηματική εκπαίδευση)
 
 
Σπουδές

 

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής, Παν/μιο Πατρών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ). Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Δυναμικά μαθησιακά περιβάλλοντα δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της λογικο-μαθηματικής σκέψης στο νηπιαγωγείο: η περίπτωση της έννοιας του μήκους», 2002.
 • Μεταπτυχιακό πιστοποιητικό ειδίκευσης, στη Θεματική ενότητα: «Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», Ελληνικό Ανοιχτό Παν/μιο (ΕΑΠ), 2001
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα (DEA) με τίτλο: Συστήματα Μάθησης, Συστήματα Αξιολόγησης, (Systèmes d’apprentissage, systèmes d’évaluation), Université de Provence (Aix-Marseille I), U.F.R de Psychologie et Sciences de l’Education, 1994.
 • Πτυχίο από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Παν/μίου Πατρών, 1991.
 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 

 1. Papandreou, M., & Tsiouli, M. (2020). Noticing and Understanding Children’s Everyday Mathematics during Play in Early Childhood Classroom International Journal of Early Years Education. DOI: 10.1080/09669760.2020.1742673
 2. Papandreou, M. (2019). Young children’s representational practices in the context of self-initiated data investigations, Early Years, DOI: 10.1080/09575146.2019.1703101   
 3. Mclachan, C., Fleer, M. & Edwards, S. (2017). Αναλυτικά προγράμματα προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας: Σχεδιασμός, αξιολόγηση και εφαρμογή. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. (Μ. Παπανδρέου επιστημονική επιμέλεια)
 4. Παπανδρέου, Μ. (2017). Εισαγωγή για την ελληνική έκδοση στο Mclachan, C., Fleer, M. & Edwards, S (Eds). Αναλυτικά προγράμματα προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας: Σχεδιασμός, αξιολόγηση και εφαρμογή (σελ. 15-37). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. (Μ. Παπανδρέου επιστημονική επιμέλεια)
 5. Τσιούλη, Μ., & Παπανδρέου, Μ. (2019). Διερευνώντας το αυθόρμητο ‘μαθηματικό παιχνίδι’ των παιδιών στο νηπιαγωγείο. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, DOI: http://dx.doi.org/10.12681/enedim.21171
 6. Papandreou, M. & Kalaitzidou, K (2019). Kindergarten teachers’ beliefs and practices towards elicitation in science teaching. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, 6(1), 99-110 DOI: https://doi.org/10.26220/une.2956 (thematic issue: Colloque SIEST Méditerranée Patras 2019) http://ejupunescochair.lis.upatras.gr/index.php/ejupUNESCOchair/issue/view/356
 7. Vellopoulou, A. & Papandreou, M. (2019). Investigating the teacher’s roles for the integration of science learning and play in the kindergarten. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, 6(1), 186-196. DOI: https://doi.org/10.26220/une.2969 (thematic issue: Colloque SIEST Méditerranée Patras 2019) http://ejupunescochair.lis.upatras.gr/index.php/ejupUNESCOchair/issue/view/356
 8. Papandreou, M. & Yiallouros, S. (2020). Highlighting the features of whole-class interactions in a participatory early childhood environment. Early Child Development and Care, 190(4), 461-477, DOI: 10.1080/03004430.2018.1479402. 
 9. Papandreou, M. & Birbili, M. (2017). Not just a recreational activity: Giving artmaking the place it deserves in early childhood classrooms. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair,  4(1), 94-106, ISSN: 2241-9152
 10. Gregoriadis, A., Papandreou, M., & Birbili, M. (2018): Continuing professional development in the Greek early childhood education system, Early Years: An International Research Journal. 38:3, 271-285,  DOI: 10.1080/09575146.2016.1265486
 11. Papandreou, M. (2014). Communicating and thinking through drawing activity in early childhood education. Journal of Research in Childhood Education, 28(1), 85-100. http://www.tandfonline.com/eprint/VJ9NzxZJPiYuwNyY7WVY/full
 12. Παπανδρέου, M. (2019). Το ‘ελεύθερο’ παιχνίδι ως πλαίσιο διερεύνησης και αξιοποίησης ενδιαφερόντων και αποθεμάτων γνώσεων από την περιοχή των ΦΕ. Στο Π. Παντίδος, Ο ρόλος των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση (σσ. 139-155). Αθήνα: Εκδόσεις Νεών Τεχνολογιών.
 13. Παπανδρέου, Μ., Λιόλια Φ. & Κακαλιάντη Ε. (2019). Ενισχύοντας τα παιδιά να ‘φέρουν’ στο Νηπιαγωγείο τα γνωστικά τους αποθέματα: Συμμετοχικές διαδικασίες που επιτρέπουν να ακουστεί η φωνή των παιδιών. Στο Ανδρούσου, Α., Σφυρόερα, Μ., Βελλοπούλου, Α., Δέλη, Σ., Διδάχου, Ε., Κατσικονούρη, Ε., & Σαΐτη, Σ. (Επιμ.) Από εδώ και από παντού: Εκπαιδευτικές αλλαγές και παιδαγωγικές πρακτικές για ένα ανοιχτό σχολείο. Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΟΜΕΡ –ΤΕΑΠΗ – ΕΚΠΑ (σσ. 299-310). Ανακτήθηκε από http://www.omep.gr/συνέδρια/241‐11o‐συνέδριο.html
 14. Βελλοπούλου, Α. Παπανδρεου, Μ., & Σταυροθεοδώρου Ε. (2019). «Στην Αθήνα είδα πρόσφυγες και ήταν λίγο μαύροι»: Παιδιά νηπιαγωγείου εκφράζουν τις απόψεις τους για τους «ξένους». Στο Ανδρούσου, Α., Σφυρόερα, Μ., Βελλοπούλου, Α., Δέλη, Σ., Διδάχου, Ε., Κατσικονούρη, Ε., & Σαΐτη, Σ. (Επιμ.) Από εδώ και από παντού: Εκπαιδευτικές αλλαγές και παιδαγωγικές πρακτικές για ένα ανοιχτό σχολείο. Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΟΜΕΡ –ΤΕΑΠΗ – ΕΚΠΑ (σσ. 189-199). Ανακτήθηκε από http://www.omep.gr/συνέδρια/241‐11o‐συνέδριο.html
 15. Μπιρμπίλη, Μ. & Παπανδρέου, Μ. (2018). Δημιουργία ανοιχτών χώρων παιχνιδιού στο αστικό περιβάλλον: Η περίπτωση του ‘pop up adventure play’. Στο Τσουκαλά, Κ., Γερμανός, Δ., Γκλούμπου, Α., Κατσαβουνίδου, Γ., Παντελιάδου, Π., Τόμπρου, Π. (επιμ.) (2018). Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Διαθέσιμο στο:  https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/childspace/article/view/1433
 16. Κωσταντινίδου, Ζ. & Παπανδρέου, Μ. (2018). Η μέτρηση μήκους ως πολιτισμική πρακτική στο Νηπιαγωγείο με την αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, Στο Χ. Σκουμπουρδή, & Μ.  Σκουμιός (Επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: «Εκπαιδευτικό υλικό Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών: διαφορετικές χρήσεις, διασταυρούμενες πορείες μάθησης», (σ.σ. 237-246). Ρόδος: Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. και Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου. http://ltee.aegean.gr/sekpy
 17. Γρηγοριάδης, Α., Μπιρμπίλη, Μ. & Παπανδρέου, Μ. (2016). Η συνέντευξη ως εργαλείο γνωριμίας με τα παιδί, Στο Σ. Αυγητίδου, Μ. Τζεκάκη & Β. Τσάφος (επιμ.), Οι Υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί Παρατηρούν, Παρεμβαίνουν Και Αναστοχάζονται: Προτάσεις Υποστήριξης της Πρακτικής τους Άσκησης. Αθήνα: Gutenberg.
 18. Γρηγοριάδης, Α., Μπιρμπίλη, Μ. & Παπανδρέου, Μ. (2016). Οι συνεντεύξεις εκπαιδευτικού-γονέων. Στο Σ. Αυγητίδου, Μ. Τζεκάκη & Β. Τσάφος (επιμ.), Οι Υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί Παρατηρούν, Παρεμβαίνουν Και Αναστοχάζονται: Προτάσεις Υποστήριξης της Πρακτικής τους Άσκησης. Αθήνα: Gutenberg.
 19. Μπιρμπίλη, Μ. & Παπανδρέου, Μ. (2016). «Βάζεις το σημαδάκι με το ποντίκι στο angry birds και με το ποντίκι το πας πίσω και μετά το εκτοξεύεις»: Ενθαρρύνοντας το γραμματισμό με τα αγαπημένα παιχνίδια των παιδιών. Στο Ε. Χοντολίδου, Ρ. Τσοκαλίδου, Φ. Τεντολούρης, Α. Κυρίδης & Κ. Βακαλόπουλος (Επιμ.), Μνήμη Σωφρόνη Χατζησαββίδη: Γλωσσολογικές & Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις (σελ. 588-609). Αθήνα: Gutenberg 
 20. Παπανδρέου, Μ., Καλογιαννίδου, Α., Καραγιώργου, Ι., & Σοφιανοπούλου, Ι. (2015). Μαθηματικός γραμματισμός και συνεργασία σχολείου οικογένειας: Ένα πρόγραμμα εμπλοκής των γονέων στη μάθηση των παιδιών τους. Στο Π. Κυπριανός & J. P. Pourtois (Επιμ.), Οικογένεια, Σχολείο Τοπικές Κοινωνίες (σελ. 171-288). Πάτρα: OPPORTUNA. 
 21. Παπανδρέου, Μ., Καμπεζά, Μ. & Βελλοπούλου, Α. (2014). Η ανίχνευση των ιδεών των παιδιών στο νηπιαγωγείο για αντικείμενα που σχετίζονται με το φυσικό κόσμο: τεχνικές και σημαντικές διαδικασίες. Στο Π. Καριώτογλου & Π. Παπαδοπούλου (Επιμ), Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον στην Προσχολική εκπαίδευση Τάσεις και Προτάσεις (σελ. 157-176). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 
 22. Παπανδρέου, Μ., Σοφιανοπούλου, Ι., Καλογιαννίδου, Α. & Μπιρμπίλη, Μ. (2015). ‘Το τεντώνω και βλέπω πόσο ψηλός είμαι!’ παιδιά νηπιαγωγείου αναπαριστούν γραφικά τις ιδέες τους για το ‘μέτρο’ και τη χρήση του. Στο Δ. Δεσλη, Ι. Παπαδόπουλος, & Μ. Τζεκάκη (Επιμ.), Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου συνέδριου της ΕΝΕΔΙΜ: Μαθηματικά ΜΕ διάκριση και ΧΩΡΙΣ διακρίσεις (σελ. 570-579). Θεσσαλονίκη: ΕΝΕΔΙΜ. http://enedim6.web.auth.gr/
 23. Βελλοπούλου, Α. & Παπανδρέου, Μ. (2014). «Θέλω να […] φτιάξω τα καλώδια και τα ρεύματα, όμως τα μαθαίνουν στα πανεπιστήμια αυτά […], όταν μεγαλώσω θα πάω στο πανεπιστήμιο.»: Η ενδυνάμωση της προσωπικής ταυτότητας στο νηπιαγωγείο. Ο.Μ.Ε.P. Ερευνώντας τον Κόσμο του Παιδιού, 13, 54-62.
 24. Μπιρμπίλη, Μ., Παπανδρέου, Μ., Γρηγοριάδης, Α. & Ιππέκη, Β. (2014). Οι ατομικές συνεντεύξεις ως μέσο γνωριμίας με τα παιδιά: Εμπειρίες αρχάριων φοιτητών. Έρευνα στην Εκπαίδευση, ειδικό τεύχος: «Βελτιώνοντας την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε περίοδο κρίσης των θεσμών: προτάσεις, εφαρμογές», 32-53.
 25. Κοντοπούλου, Μ., Βελλοπούλου, Α., Καμπεζά, M., Παναγιώτου, Β., Ψυχίδου, Π., Mπιρμπίλη, Μ. & Παπανδρέου, Μ. (2014). Προσεγγίσεις της προσωπικής - κοινωνικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του νέου προγράμματος σπουδών προσχολικής αγωγής. Ο.Μ.Ε.P. Ερευνώντας τον Κόσμο του Παιδιού, 13, 200-210.
 26. Ravanis, K., Papandreou, M., Kampeza, M. & Vellopoulou, A. (2013) Teaching activities for the construction of a precursor model in 5-6 years old children’s thinking: the case of thermal expansion and contraction of metals. European Early Childhood Education Research Journal, 21(4), 514-526. DOI:10.1080/1350293X, http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1350293X.2013.845440
 27. Παπανδρέου, M., Γρηγοριάδης, A.& Μπιρμπίλη, Μ. (2013) Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αξιολογούν την εφαρμογή διαδικασιών ανίχνευσης στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης. Στο Σ. Αυγητίδου & Α. Ανδρουσου (επιμ.), Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: θεωρία, πράξη, έρευνα. ISBN 978-618-80640-1-0. http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=2865
 28. Παπανδρέου, Μ & Τερζή, Μ. (2013). Η διαδικασία της ανίχνευσης των αρχικών ιδεών των παιδιών ως παιδαγωγική πρακτική και ως εργαλείο για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων επεξεργασίας φυσικών φαινομένων στην τάξη του Νηπιαγωγείου. Στο Α. Δημητρίου (Επιμ.) Έννοιες για τη φύση και το περιβάλλον στην προσχολική ηλικία. Ερευνητικά δεδομένα, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές. (σελ. 41-52). Αθήνα: Επίκεντρο.
 29. Papandreou, M. & Τerzi, Μ. (2011) Exploring children’s ideas about natural phenomena in kindergarten classes: designing and evaluating ‘eliciting activities’ Review of Science, Mathematics and ICT Education, 5, 2, 27-47. http://resmicte.lis.upatras.gr/index.php/review/article/view/887/765
 30. Παπανδρέου Μ. (2011). Σχεδιάζοντας μαθηματικές δραστηριότητες με νόημα για παιδιά Νηπιαγωγείου Ο.Μ.Ε.P. Ερευνώντας τον Κόσμο του Παιδιού, 10, 57-69. http://www.omep.gr/
 31. Παπανδρέου, Μ. & Τοκμακίδου, Ε. (2011). Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και αναστοχαστικές διαδικασίες μαθητών Α΄ δημοτικού. Στο Μ. Καλδρυμίδου, 4ο  συνέδριο ΕΝΕΔΙΜ: Η τάξη ως πεδίο ανάπτυξης της μαθηματικής δραστηριότητας. Ιωάννινα: Παν/μιο Ιωαννίνων, (σελ. 391-400), ISBN: 978-960-93-3533-1. http://enedim2011.uoi.gr/index.htm
 32. Παπανδρέου, Μ. (2011). Σημειωτικές διαδικασίες στο νηπιαγωγείο και ανάπτυξη μαθηματικών δραστηριοτήτων με νόημα για τα παιδιά In Ν. Stellakis & M. Efstathiadou (Eds), Proceedings of the OMEP European conference Cyprus: Perspectives of creativity and learning in early childhood"(pp. 618-627).  ISBN:978-9963-7377-0-3. http://www.omep.com.cy/images/media/assetfile/conference_proceegins.pdf
 33. Παπανδρέου, Μ. (2011). «Η σκιά μου κι εγώ»: Το σχέδιο παιδιών στα πλαίσια μιας διδακτικής παρέμβασης για το σχηματισμό της σκιάς στο νηπιαγωγείο Στο Κ. Πλακίτση (Επιμ.), Κοινωνιογνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. (σελ. 362-375). Αθήνα: Πατάκης. 
 34. Παπανδρέου, M. (2010). Αφήγηση ιστοριών και σημειωτικές διαδικασίες στο νηπιαγωγείο:  μια προσέγγιση για την ανάπτυξη μαθηματικών δραστηριοτήτων με νόημα για τα παιδιά. Στο Δ. Γερμανός & Μ. Κανατσούλη (Επιμ.). ΤΕΠΑΕ 09, Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία (σελ. 149-170).  Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
 35. Papandreou, M. (2009). Preschoolers’ semiotic activity: additive problem-solving and the representation of quantity. In Tzekaki, M., Kaldrimidou, M. & Sakonidis, C. (Eds.). Proceedings of the 33th Conference of the Internationall Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 4. pp. 321-328. Thessaloniki, Greece: PME.