ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

 

 1. Το ελέυθερο παιχνίδι ως πλαίσιο διερεύνησης των αποθεμάτων γνώσης των παιδών
 2. Αξιολόγησης μεθόδων διερεύνησης της σκέψης και των εμπειριών των παιδιών
 3. Αναπαραστάσεις υποψήφιων εκπαδευτικών για το επάγγελμα του/της Νηπιαγωγού
 4. Συνεργασία οικογένειας-σχολείου
 5. Η σχεδιαστική δραστηριότητα ως εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας (Σχεδιαστική δραστηριότητα & μαθηματική εκπαίδευση)
 
 
Σπουδές

 

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής, Παν/μιο Πατρών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ). Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Δυναμικά μαθησιακά περιβάλλοντα δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της λογικο-μαθηματικής σκέψης στο νηπιαγωγείο: η περίπτωση της έννοιας του μήκους», 2002.
 • Μεταπτυχιακό πιστοποιητικό ειδίκευσης, στη Θεματική ενότητα: «Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», Ελληνικό Ανοιχτό Παν/μιο (ΕΑΠ), 2001
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα (DEA) με τίτλο: Συστήματα Μάθησης, Συστήματα Αξιολόγησης, (Systèmes d’apprentissage, systèmes d’évaluation), Université de Provence (Aix-Marseille I), U.F.R de Psychologie et Sciences de l’Education, 1994.
 • Πτυχίο από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Παν/μίου Πατρών, 1991.
 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 

 1. Mclachan, C., Fleer, M. & Edwards, S. (2017). Αναλυτικά προγράμματα προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας: Σχεδιασμός, αξιολόγηση και εφαρμογή. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. (Μ. Παπανδρέου επιστημονική επιμέλεια)
 2. Παπανδρέου, Μ. (2017). Εισαγωγή για την ελληνική έκδοση στο Mclachan, C., Fleer, M. & Edwards, S (Eds). Αναλυτικά προγράμματα προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας: Σχεδιασμός, αξιολόγηση και εφαρμογή (σελ. 15-37). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. (Μ. Παπανδρέου επιστημονική επιμέλεια)
 3. Papandreou, M. & Yiallouros, S. (2018). Highlighting the features of whole-class interactions in a participatory early childhood environment. Early Child Development and Care. Doi: 10.1080/03004430.2018.1479402. 
 4. Papandreou, M. & Birbili, M. (2017). Not just a recreational activity: Giving artmaking the place it deserves in early childhood classrooms. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair,  4(1), 94-106, ISSN: 2241-9152
 5. Gregoriadis, A., Papandreou, M., & Birbili, M. (2016): Continuing professional development in the Greek early childhood education system, Early Years: An International Research Journal. http://dx.doi.org/10.1080/09575146.2016.1265486
 6. Papandreou, M. (2014). Communicating and thinking through drawing activity in early childhood education. Journal of Research in Childhood Education, 28(1), 85-100. http://www.tandfonline.com/eprint/VJ9NzxZJPiYuwNyY7WVY/full
 7. Ravanis, K., Papandreou, M., Kampeza, M. & Vellopoulou, A. (2013) Teaching activities for the construction of a precursor model in 5-6 years old children’s thinking: the case of thermal expansion and contraction of metals. European Early Childhood Education Research Journal, 21(4), 514-526. DOI:10.1080/1350293X, http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1350293X.2013.845440
 8. Παπανδρέου, M., Γρηγοριάδης, A.& Μπιρμπίλη, Μ. (2013) Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αξιολογούν την εφαρμογή διαδικασιών ανίχνευσης στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης. Στο Σ. Αυγητίδου & Α. Ανδρουσου (επιμ.), Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: θεωρία, πράξη, έρευνα. ISBN 978-618-80640-1-0. http://www.ecd.uoa.gr/?page_id=2865
 9. Παπανδρέου, Μ & Τερζή, Μ. (2013). Η διαδικασία της ανίχνευσης των αρχικών ιδεών των παιδιών ως παιδαγωγική πρακτική και ως εργαλείο για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων επεξεργασίας φυσικών φαινομένων στην τάξη του Νηπιαγωγείου. Στο Α. Δημητρίου (Επιμ.) Έννοιες για τη φύση και το περιβάλλον στην προσχολική ηλικία. Ερευνητικά δεδομένα, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές. (σελ. 41-52). Αθήνα: Επίκεντρο.
 10. Papandreou, M. & Τerzi, Μ. (2011) Exploring children’s ideas about natural phenomena in kindergarten classes: designing and evaluating ‘eliciting activities’ Review of Science, Mathematics and ICT Education, 5, 2, 27-47. http://resmicte.lis.upatras.gr/index.php/review/article/view/887/765
 11. Παπανδρέου Μ. (2011). Σχεδιάζοντας μαθηματικές δραστηριότητες με νόημα για παιδιά Νηπιαγωγείου Ο.Μ.Ε.P. Ερευνώντας τον Κόσμο του Παιδιού, 10, 57-69. http://www.omep.gr/
 12. Παπανδρέου, Μ. & Τοκμακίδου, Ε. (2011). Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και αναστοχαστικές διαδικασίες μαθητών Α΄ δημοτικού. Στο Μ. Καλδρυμίδου, 4ο  συνέδριο ΕΝΕΔΙΜ: Η τάξη ως πεδίο ανάπτυξης της μαθηματικής δραστηριότητας. Ιωάννινα: Παν/μιο Ιωαννίνων, (σελ. 391-400), ISBN: 978-960-93-3533-1. http://enedim2011.uoi.gr/index.htm
 13. Παπανδρέου, Μ. (2011). Σημειωτικές διαδικασίες στο νηπιαγωγείο και ανάπτυξη μαθηματικών δραστηριοτήτων με νόημα για τα παιδιά In Ν. Stellakis & M. Efstathiadou (Eds), Proceedings of the OMEP European conference Cyprus: Perspectives of creativity and learning in early childhood"(pp. 618-627).  ISBN:978-9963-7377-0-3. http://www.omep.com.cy/images/media/assetfile/conference_proceegins.pdf
 14. Παπανδρέου, Μ. (2011). «Η σκιά μου κι εγώ»: Το σχέδιο παιδιών στα πλαίσια μιας διδακτικής παρέμβασης για το σχηματισμό της σκιάς στο νηπιαγωγείο Στο Κ. Πλακίτση (Επιμ.), Κοινωνιογνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. (σελ. 362-375). Αθήνα: Πατάκης. 
 15. Παπανδρέου, M. (2010). Αφήγηση ιστοριών και σημειωτικές διαδικασίες στο νηπιαγωγείο:  μια προσέγγιση για την ανάπτυξη μαθηματικών δραστηριοτήτων με νόημα για τα παιδιά. Στο Δ. Γερμανός & Μ. Κανατσούλη (Επιμ.). ΤΕΠΑΕ 09, Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία (σελ. 149-170).  Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
 16. Papandreou, M. (2009). Preschoolers’ semiotic activity: additive problem-solving and the representation of quantity. In Tzekaki, M., Kaldrimidou, M. & Sakonidis, C. (Eds.). Proceedings of the 33th Conference of the Internationall Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 4. pp. 321-328. Thessaloniki, Greece: PME.
 17. Παπανδρέου, Μ., (2009). Συνεργασία εκπαιδευτικού και γονέων: Ενισχύοντας την συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Ιn M. Paramythiotou & C. Angelaki (Eds), Proceedings of the OMEP European regional conference 2009. “Current issues in preschool education in Europe: Shaping the future” (pp. 424-436). ISBN: 978-960-89439-4-0. http://www.omep.gr/texts/Conference_proceedings_Syros.zip
 18. Παπανδρέου, Μ. & Καραγιώργου, Ι. (2009). Συμμετοχή των γονέων στην μαθηματική εκπαίδευση και αξιολόγηση των παιδιών τους: μια εφαρμογή στο νηπιαγωγείο. Στο Φ. Καλαβάσης, Σ. Καφούση, Μ. Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Χ. Σκουμπουρδή & Γ. Φεσάκης, 3ο συνέδριο ΕΝΕΔΙΜ: Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές (σελ. 203-212). Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 19. Παπανδρέου, Μ. (2008). «Ο χιονάνθρωπος που ήθελε να πάει στον Βόρειο Πόλο». Παραλλαγές σε ένα παραμύθι από παιδιά νηπιαγωγείου κατά την επεξεργασία θερμικών φαινομένων που σχετίζονται με το νερό. Στο. Δ. Κακανά & Γ. Σιμούλη (Eπιμ.,) Η προσχολική εκπαίδευση τον 21ου αιώνα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές (σελ. 356-364). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

 

Είσοδος 

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

2ο και 3ο Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία - Α.Π.Θ.