ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

Συμμετοχική μάθηση και έρευνα με τα παιδιά, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και παιχνίδι στην προσχολική εκπαίδευση, Σχεδιαστική δραστηριότητα των παιδιών, Αποθέματα γνώσης και σύνδεση σχολείου οικογένειας.

 
 
Σπουδές
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής, Παν/μιο Πατρών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ). Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Δυναμικά μαθησιακά περιβάλλοντα δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της λογικο-μαθηματικής σκέψης στο νηπιαγωγείο: η περίπτωση της έννοιας του μήκους», 2002.
  • Μεταπτυχιακό πιστοποιητικό ειδίκευσης, στη Θεματική ενότητα: «Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», Ελληνικό Ανοιχτό Παν/μιο (ΕΑΠ), 2001
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα (DEA) με τίτλο: Συστήματα Μάθησης, Συστήματα Αξιολόγησης, (Systèmes d’apprentissage, systèmes d’évaluation), Université de Provence (Aix-Marseille I), U.F.R de Psychologie et Sciences de l’Education, 1994.
  • Πτυχίο από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Παν/μίου Πατρών, 1991.
 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Βιβλία


Παπανδρέου, Μ. (2020). Συμμετοχική μάθηση στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία: Κατανοώντας τις γλώσσες των παιδιών και ενισχύοντας τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες μάθησης και έρευνας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σοφία.  


Επιστημονική Επιμέλεια Έκδοσης


Mclachan, C., Fleer, M. & Edwards, S. (2017). Αναλυτικά προγράμματα προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας: Σχεδιασμός, αξιολόγηση και εφαρμογή. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. [Πρόλογος και Εισαγωγή για την ελληνική έκδοση, σσ. 13-42]


Δημοσιεύσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Περιοδικά 


Papandreou, Μ., & Vellopoulou, Α. (2022). Redefining interaction and participation in digital times: early childhood teachers’ understandings in Greece, Early Child Development and Care, DOI: 10.1080/03004430.2022.2075354 

Papandreou, M. & Dragouni K.E. (2022). “He will see my drawing and we will play blindman’s bluff together”: Overcoming communication barriers in a multicultural kindergarten classroom. Journal of Early Childhood Education Research, 11(1, Special issue on interaction in context), 272–296, https://journal.fi/jecer/article/view/114019

Τόπη Γ., & Παπανδρέου Μ. (2021). Το ελεύθερο παιχνίδι στην τάξη του νηπιαγωγείου μέσα από τις φωτογραφίες και τα σχέδια των παιδιών. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού18, 83–101. https://doi.org/10.12681/icw.30024 

Φουστέρη, A. & Παπανδρέου, M. (2020). ‘…Πο πατρόλ, πιτζαμοήρωες και αυτοκινητάκια, τίποτα άλλο’: Προσεγγίζοντας τις απόψεις των παιδιών για τα παιχνίδια τους. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 17, 34-49.  https://doi.org/10.12681/icw.26158 

Papandreou, M., & Konstantinidou, Z. (2020). ‘‘We make stories one meter long’: Children’s participation and meaningful mathematical learning in ECE. Review of Science, Mathematics and ICT Education, 14(2) (special issue: “Valuing young children and promoting participation in early STEM education”), 43-64 https://pasithee.library.upatras.gr/review/article/view/3511

Παπανδρέου, Μ. (2020). Η διαφοροποιημένη παιδαγωγική στην προσχολική εκπαίδευση: Προκλήσεις και προοπτικές. Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης, 6,  (ειδικό αφιέρωμα: «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: από την έρευνα στην πράξη»). 78-96, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/dialogoi/article/view/25547

Papandreou, M., & Tsiouli, M. (2020). Noticing and Understanding Children’s Everyday Mathematics during Play in Early Childhood Classroom International Journal of Early Years Education. doi: 10.1080/09669760.2020.1742673

Papandreou, M. & Yiallouros, S. (2020). Highlighting the features of whole-class interactions in a participatory early childhood environment. Early Child Development and Care, 190(4), 461-477, DOI: 10.1080/03004430.2018.1479402. 

Papandreou, M. (2019). Young children’s representational practices in the context of self-initiated data investigations, Early Years, DOI: 10.1080/09575146.2019.1703101    

Τσιούλη, Μ., & Παπανδρέου, Μ. (2019). Διερευνώντας το αυθόρμητο ‘μαθηματικό παιχνίδι’ των παιδιών στο νηπιαγωγείο. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, doi: http://dx.doi.org/10.12681/enedim.21171

Papandreou, M. & Kalaitzidou, K (2019). Kindergarten teachers’ beliefs and practices towards elicitation in science teaching. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, 6(1), 99-110 DOI: https://doi.org/10.26220/une.2956 (thematic issue: Colloque SIEST Méditerranée Patras 2019) http://ejupunescochair.lis.upatras.gr/index.php/ejupUNESCOchair/issue/view/356

Vellopoulou, A. & Papandreou, M. (2019). Investigating the teacher’s roles for the integration of science learning and play in the kindergarten. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, 6(1), 186-196. DOI: https://doi.org/10.26220/une.2969 (thematic issue: Colloque SIEST Méditerranée Patras 2019) http://ejupunescochair.lis.upatras.gr/index.php/ejupUNESCOchair/issue/view/356

Gregoriadis, A., Papandreou, M., & Birbili, M. (2018): Continuing professional development in the Greek early childhood education system, Early Years: An International Research Journal. 38:3, 271-285,  DOI: 10.1080/09575146.2016.1265486

Papandreou, M. & Birbili, M. (2017). Not just a recreational activity: Giving artmaking the place it deserves in early childhood classrooms. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair,  4(1), 94-106, ISSN: 2241-9152, https://pasithee.library.upatras.gr/ejupUNESCOchair/article/view/2787

Papandreou, M. (2014). Communicating and thinking through drawing activity in early childhood education. Journal of Research in Childhood Education, 28(1), 85-100. http://www.tandfonline.com/eprint/VJ9NzxZJPiYuwNyY7WVY/full


Κεφάλαια σε Συλλογικές Εκδόσεις 


Παπανδρέου, M. (2019). Το ‘ελεύθερο’ παιχνίδι ως πλαίσιο διερεύνησης και αξιοποίησης ενδιαφερόντων και αποθεμάτων γνώσεων από την περιοχή των ΦΕ. Στο Π. Παντίδος, Ο ρόλος των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση (σσ. 139-155). Αθήνα: Εκδόσεις Νεών Τεχνολογιών.

Γρηγοριάδης, Α., Μπιρμπίλη, Μ. & Παπανδρέου, Μ. (2016). Η συνέντευξη ως εργαλείο γνωριμίας με τα παιδί, Στο Σ. Αυγητίδου, Μ. Τζεκάκη & Β. Τσάφος (επιμ.), Οι Υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί Παρατηρούν, Παρεμβαίνουν Και Αναστοχάζονται: Προτάσεις Υποστήριξης της Πρακτικής τους Άσκησης. Αθήνα: Gutenberg.

Γρηγοριάδης, Α., Μπιρμπίλη, Μ. & Παπανδρέου, Μ. (2016). Οι συνεντεύξεις εκπαιδευτικού-γονέων. Στο Σ. Αυγητίδου, Μ. Τζεκάκη & Β. Τσάφος (επιμ.), Οι Υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί Παρατηρούν, Παρεμβαίνουν Και Αναστοχάζονται: Προτάσεις Υποστήριξης της Πρακτικής τους Άσκησης. Αθήνα: Gutenberg.

Μπιρμπίλη, Μ. & Παπανδρέου, Μ. (2016). Βάζεις το σημαδάκι με το ποντίκι στο angry birds και με το ποντίκι το πας πίσω και μετά το εκτοξεύεις»: Ενθαρρύνοντας το γραμματισμό με τα αγαπημένα παιχνίδια των παιδιών. Στο Ε. Χοντολίδου, Ρ. Τσοκαλίδου, Φ. Τεντολούρης, Α. Κυρίδης & Κ. Βακαλόπουλος (Επιμ.), Μνήμη Σωφρόνη Χατζησαββίδη: Γλωσσολογικές & Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις (σελ. 588-609). Αθήνα: Gutenberg. 


Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων


Παπανδρέου, Μ., & Νάτσιου, Γ. (2020). Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν την/τον ‘ιδανική/ό’ εκπαιδευτικό προσχολικής εκπαίδευσης. Στο Ε. Γουργιώτου, Δ. Κακανά, Μ. Μπιρμπίλη & Κ.-. Χατζοπούλου (Eπιμ.), Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικά Τμήματα, 30 χρόνια μετά: Αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων, 28-30 Σεπτεμβρίου 2018, (σσ. 226-243). Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΘεσσαλίαςΑνακτήθηκε από http://hpnconf2018.uth.gr/node/21

Γρηγοριάδης, Α., Μπιρμπίλη, Μ. Παπανδρέου, Μ., & Κακανά, Δ-Μ. (2020). Προκλήσεις στον εντοπισμό Κρίσιμων Συμβάντων στην Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών.  Στο Ε. Γουργιώτου, Δ. Κακανά, Μ. Μπιρμπίλη & Κ.-. Χατζοπούλου (Eπιμ.), Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικά Τμήματα, 30 χρόνια μετά: Αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων, 28-30 Σεπτεμβρίου 2018, (σσ. 73-86). Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας. Ανακτήθηκε από http://hpnconf2018.uth.gr/node/21

Παπανδρέου, M. (2019). Το ‘ελεύθερο’ παιχνίδι ως πλαίσιο διερεύνησης και αξιοποίησης ενδιαφερόντων και αποθεμάτων γνώσεων από την περιοχή των ΦΕ. Στο Π. Παντίδος, Ο ρόλος των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση (σσ. 139-155). Αθήνα: Εκδόσεις Νεών Τεχνολογιών

Παπανδρέου, Μ., Λιόλια Φ. & Κακαλιάντη Ε. (2019). Ενισχύοντας τα παιδιά να ‘φέρουν’ στο Νηπιαγωγείο τα γνωστικά τους αποθέματα: Συμμετοχικές διαδικασίες που επιτρέπουν να ακουστεί η φωνή των παιδιών. Στο Ανδρούσου, Α., Σφυρόερα, Μ., Βελλοπούλου, Α., Δέλη, Σ., Διδάχου, Ε., Κατσικονούρη, Ε., & Σαΐτη, Σ. (Επιμ.) Από εδώ και από παντού: Εκπαιδευτικές αλλαγές και παιδαγωγικές πρακτικές για ένα ανοιχτό σχολείο. Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΟΜΕΡ –ΤΕΑΠΗ – ΕΚΠΑ (σσ. 299-310). Ανακτήθηκε από http://www.omep.gr/συνέδρια/241‐11o‐συνέδριο.html

Βελλοπούλου, Α. Παπανδρεου, Μ., & Σταυροθεοδώρου Ε. (2019). «Στην Αθήνα είδα πρόσφυγες και ήταν λίγο μαύροι»: Παιδιά νηπιαγωγείου εκφράζουν τις απόψεις τους για τους «ξένους». Στο Ανδρούσου, Α., Σφυρόερα, Μ., Βελλοπούλου, Α., Δέλη, Σ., Διδάχου, Ε., Κατσικονούρη, Ε., & Σαΐτη, Σ. (Επιμ.) Από εδώ και από παντού: Εκπαιδευτικές αλλαγές και παιδαγωγικές πρακτικές για ένα ανοιχτό σχολείο. Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΟΜΕΡ –ΤΕΑΠΗ – ΕΚΠΑ (σσ. 189-199). Ανακτήθηκε από http://www.omep.gr/συνέδρια/241‐11o‐συνέδριο.html

Μπιρμπίλη, Μ. & Παπανδρέου, Μ. (2018). Δημιουργία ανοιχτών χώρων παιχνιδιού στο αστικό περιβάλλον: Η περίπτωση του ‘pop up adventure play’. Στο Τσουκαλά, Κ., Γερμανός, Δ., Γκλούμπου, Α., Κατσαβουνίδου, Γ., Παντελιάδου, Π., Τόμπρου, Π. (επιμ.) (2018).  ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Διαθέσιμο στο:  https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/childspace/article/view/1433


Εκπαιδευτικό - Επιμορφωτικό Υλικό


Παπανδρέου, M., Καλογιαννίδου, A. & Σοφιανοπούλου, I. (2020). Επιλύοντας προβλήματα με το Bee-Bot και το σχέδιο: Εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη της μαθηματικής και υπολογιστικής σκέψης στο νηπιαγωγείο. Αθήνα: ΟΜΕΡ (ebook) ISBN: 978-618-84599-1-5. Διαθέσιμο από https://www.omep.gr/e-books-e-yliko.html