ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα

Συνεργασία και επικοινωνία σχολείου-οικογένειας, διαλογική παιδαγωγική – διαλογικοί μέθοδοι διδασκαλίας, αξιολόγηση για τη μάθηση στην προσχολική εκπαίδευση, εννοιολογική προσέγγιση της μάθησης και της διδασκαλίας

 
 
Σπουδές

 Η Μαρία Μπιρμπίλη σπούδασε προσχολική Εκπαίδευση στην Ελλάδα και την Αμερική (Μ.Α.) και πήρε το διδακτορικό της δίπλωμα, το 2000, από το  Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Department of Educational Studies). Στο ίδιο πανεπιστήμιο έκανε και μεταπτυχιακές σπουδές στη Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας (M.Sc).

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 

Επιμέλεια εκδόσεων

Fleer, M. (2018). (Επιμ.) Το παιχνίδι στην προσχολική ηλικία. Από τις προσωπικές εμπειρίες στις σύγχρονες θεωρίες. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις σοφία. [Εισαγωγικό σημείωμα, σσ. 13-24].

Επιμέλεια αφιερωμάτων (special issues) σε επιστημονικά περιοδικά

Birbili, M., & Hedges, H. (2019). Conceptualising and researching interest/s as a learning phenomenon. Learning, Culture and Social Interaction, 23 (υπό έκδοση).

Μπιρμπίλη, Μ. (2016). Το παιδικό παιχνίδι σε έναν κόσμο που αλλάζει: Εισαγωγικό σημείωμα. Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης, 2, 4-8.

Δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά με σύστημα κριτών

Birbili, M., & Hedges, H. (2021). Studying curriculum as culture: Early childhood policy documents in Greece and New Zealand. International Journal of Early Years Education. https://doi.org/10.1080/09669760.2020.1866502.

Birbili, M., & Myrovali, A. (2019). Early childhood teachers’ relationship with the official curriculum: the mediating role of professional and policy contexts [Special Issue - Issue 2: Early Childhood Education Research in Europe]. Education Inquiry, 11(2), 110-125.

Birbili, M. (2019). Children’s interests in the early years classroom: Views, practices and challenges [Special issue]. Learning, Culture and Social Interaction, 23. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2018.11.006

Kalogiannidou, A., Tsitouridou, M., & Birbili, M. (2019). Building an online teachers' community of practice. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, 6(1), 396-401.

Birbili, M. (2017). Supporting young children to ask productive questions. Research in Practice Series, 24(3), 1-25.

Papandreou, M., & Birbili, M. (2017). Not just a recreational activity: giving artmaking the place it deserves in early childhood classrooms. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, 4(1), 94-106.

Κεφάλαια σε συλλογικές εκδόσεις με διαδικασία κρίσης

Birbili, M., & Tsitouridou, M. (2019). Early childhood teacher education in Greece: challenges and opportunities in a centralized education system. In S. Garvis & S. Phillipson (Eds.), Early Childhood Education in the 21st Century, Volume III. New York, NY: Routledge.

Birbili, Μ., & Roufidou, Ι. (2019). Parent involvement in Greek early childhood education and care: the need for new policies and practices. Ιn S. Phillipson & S. Garvis (Eds.), Teachers’ and Families’ Perspectives in Early Childhood Education: Early Childhood Education in the 21st Century, Volume II (pp. 96-109). New York, NY: Routledge.

Birbili, M., & Christodoulou, I. (2018). Early childhood care and education in Greece: looking back and moving forward. In S. Garvis, S. Phillipson & H. Harju-Luukkainen (Eds.), International Perspectives on Early Childhood Education and Care. Early Childhood Education in the 21st Century, Volume I (pp. 90-102). New York, NY: Routledge.

Birbili, M. (2017). The pedagogy of worksheets in early childhood settings: teachers’ beliefs and practices. In A. Pinto & V. Pagnotto (Eds.), Focus on Early Childhood Education (pp. 85-122). New York, NY: Nova Science Publishers.

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με διαδικασία κρίσης

Γρηγοριάδης, Α., Μπιρμπίλη, Μ., Παπανδρέου, Μ., & Κακανά, Δ-Μ. (2020). Προκλήσεις στον εντοπισμό Κρίσιμων Συμβάντων στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών. Στο Ε. Γουργιώτου, Δ-Μ. Κακανά, Μ. Μπιρμπίλη & Κ-Α. Χατζοπούλου (Επιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Δικτύου Πρακτικών Ασκησεων «Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικά Τμήματα, 30 χρόνια μετά: Αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις» (σσ. 74-87). Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.

Ιμέρ, Ι., & Μπιρμπίλη, Μ. (2019). Διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό: Για ποιο νηπιαγωγείο; Στα Πρακτικά του 12ου Πανελληνιου Συνεδρίου ΟΜΕΡ «Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση και υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας». Πάτρα, 1-3 Νοεμβρίου 2019. (υπό δημοσίευση)

Μπιρμπίλη, Μ., & Παπανδρέου, Μ. (2018). Δημιουργία ανοιχτών χώρων παιχνιδιού και μάθησης στο αστικό περιβάλλον: Η περίπτωση του ‘pop up adventure play’. Στο Κ. Τσουκαλά, Δ. Γερμανός, Α. Γκλούμπου, Γ. Κατσαβουνίδου, Π. Παντελιάδου, & Π. Τόμπρου (Επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/childspace/article/view/1433