ακαδημαϊκό προφίλ

Τρέχουσα έρευνα
 1. Διερεύνηση της αυθόρμητης μουσικής των παιδιών σε πλαίσιο παιχνιδιού
 2. Συνεργασία με τα παιδιά κατά τη δημιουργική πράξη της σύνθεσης και του αυτοσχεδιασμού μουσικής
 3. Αυτοσχεδιασμός ως μορφή επικοινωνιακού διαλόγου
 4. Ηχοτοπίο ως διερευνητική διαδικασία ενεργητικής ακρόασης, αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης μουσικής
 
Επιστημονικά - Ερευνητικά πεδία
 
Σπουδές

Διδακτορικό στη Μουσική Παιδαγωγική (DPhil, Doctor of Philosophy in Education), Πανεπιστήμιο του Exeter, Αγγλία (2003). Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Teaching composing in the primary classroom: understanding teachers’ framing of their practice» («Η διδασκαλία της σύνθεσης στην τάξη: κατανοώντας την διάρθρωση της πρακτικής των δασκάλων»). Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και Πανεπιστημίου Exeter.

Μεταπτυχιακό στη Μουσική Παιδαγωγική (Master of Arts in Music Education), Πανεπιστήμιο του Reading, Αγγλία (1998). Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: «How can the educational theories of Jaques-Dalcroze, Kodàly and Orff foster creativity? Could they be combined in the educational practice?» («Με ποιο τρόπο οι μουσικοπαιδαγωγικές θεωρίες του Jaques-Dalcroze, Kodàly και Orff ενθαρρύνουν τη μουσική δημιουργικότητα; Μπορούν να συνδυασθούν στην εκπαιδευτική πράξη;»). Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Πτυχίο στην Παιδαγωγική Επιστήμη της Προσχολικής Ηλικίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1996).

Πτυχίο Πιάνου με Άριστα Παμψηφεί, Πρότυπο Πειραματικό Ωδείο Αθηνών (1997).

 

 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις
 1. Δογάνη, Κ. (2019) Μουσική Δημιουργία Παιδιών. Στο: Λ. Στάμου (Επιμ.) Διαλεκτική και Πρωτοπορία στη Μουσική Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: ΕΕΜΕ, σσ. 161-182.
 2. Dogani, K. (2016) Discovering young children's free musical play. In: R. Wright (Ed.), 21st century music education: informal learning and non-formal teaching approaches in school and community contexts. τομ.7. Toronto, ON: CMEA/ACME Biennial Book Series, σ. 433-450.
 3. Dogani, K. & Constandinidou-Semoglou, O. (2015) Visual messages accompanied by music: preschool children's interpretations, Dialogoi! Theory & Praxis in Education, Vol. 1, pp. 15-35. 
 4. Dogani, K. (2015) “Our butterfly effect” in music group improvisation. In: N. Economidou Stavrou, M. Stakelum (Eds.) European Perspectives on Music Education: Every learner counts: Democracy and Inclusion in Music Education, Volume 4, Helbling.
 5. Δογάνη, Κ. (2015). Ήχος και τόπος ως εμπειρία μάθησης για το παιδί. Στο: Δ. Γερμανός, Μ. Λιάπη (επιμ.) Τόποι για Εμπειρίες Μάθησης. Έρευνα, Δημιουργία, Αλλαγή. Ηλεκτρονικός τόμος Πρακτικών Συμποσίου με Διεθνή Συμμετοχή (Θεσσαλονίκη, 9-10 Ιανουαρίου 2015). Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, σσ.378-390.
 6. Δογάνη, Κ. (2015). Ηχοτοπία και ηχητικοί περίπατοι στην προσχολική μουσική εκπαίδευση. Στο: Κ. Παπαρρηγόπουλος & Ι. Ετμεκτσόγλου (Επιμ.) Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση, Ηλεκτρονικός τόμος Πρακτικών 3ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας. Κέρκυρα: Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας, σ. 76-86. 
 7. Δογάνη, Κ. (2015). Η μουσική ως αγωγή και επικοινωνία στην πολυπολιτισμική προσχολική τάξη. Καλές πρακτικές παρέμβασης για την ένταξη παιδιών Ρομά στην προσχολική εκπαίδευση. Στο: Α. Καρακίτσιος (επιμ.) Καλές πρακτικές παρέμβασης για την ένταξη παιδιών Ρομά στην προσχολική εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: ΥΠΕΠΘ, σ.53-65.
 8. Dogani K. (2014). Music Education and Media: an experiential learning perspective for early childhood teacher training. In: S.A. O’Neill (Ed.), Music and Media Infused Lives: Music Education in a Digital Age. Volume 6. Toronto, ON: CMEA/ACME Biennial Book Series, σ. 287-304.
 9. Σέρογλου, Φ., Λέτσι Ά., Γέντζη Ε., Δογάνη Κ. (2014). Δημιουργώ και μαθαίνω φυσικές επιστήμες: Η περίπτωση των μαθητικών ταινιών slowmation. Στο: Μ.Τζεκάκη & Μ. Κατατσούλη (Επιμ.) Ανα-Στοχασμοί για την Παιδική Ηλικία. Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή. Θεσσαλονίκη: ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ, σ.1161-1182. 
 10. Δογάνη, Κ. (2013 2η εκδ.) Ο αναστοχασμός ως μέσο ενδυνάμωσης του εκπαιδευτικού μουσικής.  Στο: Ξ. Παπαπαναγιώτου (επιμ.) Ζητήματα Μουσικής Παιδαγωγικής, Θεσσαλονίκη: ΕΕΜΕ, σ. 369-388.
 11. Δογάνη, Κ. (2013). Το παιδί Ρομά στην προσχολική τάξη με αφορμή Μουσικοπαιδαγωγικές Δράσεις. Στο: Α. Καρακίτσιος (επιμ.). Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις μέσω του θεάτρου, της μουσικής, των εικαστικών και της παιδικής λογοτεχνίας σε νηπιαγωγεία με παιδιά Ρομά. Θεσσαλονίκη: Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά» Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, (Υποέργο 1). σ.122-153.
 12. Δογάνη, Κ. (2012) Μουσική στην Προσχολική Αγωγή: Αλληλεπίδραση Παιδιού-Παιδαγωγού. Αθήνα: Gutenberg, Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, ISBN: 978-960-01-1526-0.
 13. Dogani, K. (2012) Creating musical multimedia in music educational preschool context, In: Ch.M.Johnson (ed.), Selected Conference Proceedings, ISME Commission for Research in Music Education, 24th International Seminar, 9-13 July, 2012, University of Macedonia, Department of Music Science and Art, Thessaloniki, Greece, pp. 65-70.
 14. Rodríguez-Quiles y García, J.A. & Dogani, K. (2011) Music in schools across Europe: analysis, interpretation and guidelines for music education in the framework of the European Union. In: Airi, Liimets and Marit, Mäesalu (Εds.) Music Inside and Outside the School, Series: Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft, Volume 21, Frankfurt am Main,  pp.95-122.
 15. Δογάνη, Κ. (2011) Μουσική-Κοινωνία-Εκπαίδευση: Αλληλεπιδράσεις στη διαδικασία της μουσικής μάθησης.  Στο: Ν. Παπαδάκης & Ν. Χανιωτάκης (Επιμ.) Εκπαίδευση - Κοινωνία & Πολιτική: Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Ιωάννη Ε. Πυργιωτάκη.  Αθήνα: Τόπος, σ. 671-685. 
 16. Δογάνη, Κ. (2010) Μια πρόταση για την εκπαίδευση νηπιαγωγών για τη χρήση της μουσικής στο ολοήμερο σχολείο: έρευνα και διδακτική πράξη. Στο: Μ.Αργυρίου (επιμ.), Μουσική Παιδαγωγική στον 21ο αιώνα: προκλήσεις, προβλήματα, προοπτικές, Πρακτικά 2ου συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ), 20-22 Απριλίου 2007, Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ, ISBN  978-960-89479-7-9, τόμος Β, σ. 80-85.
 17. Δογάνη, Κ. (2009) Ο αναστοχασμός ως μέσο ενδυνάμωσης του εκπαιδευτικού μουσικής.  Στο: Ξ. Παπαπαναγιώτου (επιμ.) Ζητήματα Μουσικής Παιδαγωγικής, Θεσσαλονίκη: ΕΕΜΕ, σ. 369-388.
 18. Dogani, K. (2009) Music Teacher Training in Greece and Italy. Μέρος της ομάδας εργασίας για την Μουσική Κατάρτιση Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COMENIUS 3: Μουσικοπαιδαγωγικό Δίκτυο (Music Education Network (meNet), A European Communication Network of Knowledge Management for Music Education). Στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://menet.mdw.ac.at/menetsite/english/topics.html?m=2&c=0&lang=en
 19. Dogani, K. (2009) Music Education in Schools in Greece and Italy. Μέρος της ομάδας εργασίας για τη Σχολική Μουσική Εκπαίδευση στην Ευρώπη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COMENIUS 3: Μουσικοπαιδαγωγικό Δίκτυο (Music Education Network (meNet), A European Communication Network of Knowledge Management for Music Education). Στην ιστοσελίδα του προγράμματος:
 20. Dogani, K. (2008) Using reflection as a tool for training generalist teachers to teach music, Music Education Research, Vol. 10, No. 1, March 2008, pp. 125-139, I.F.: 0.481.
 21. Dogani, K. (2008) Learning and Teaching Music in Greece: a field in constant flow. In: I. Malmberg & C. Wimmer (Eds) Communicating Diversity: Musik lehren und lernen in Europa - To learn and to teach music in Europe, Augsburg: Wissner, pp. 129-136.
 22. Δογάνη, Κ. (2007) Μουσική Εκπαίδευση στην Ευρώπη: Ευρωπαϊκό Δίκτυο meNet, Μουσική σε Πρώτη Βαθμίδα Αφιέρωμα «Προγράμματα στην Εκπαίδευση», ​3ο τεύχος, σ. 32-35.
 23. Dogani, K. (2004) Teachers’ Understanding of Composing in the Primary Classroom. Music Education Research, Vol. 6, No 3, November, pp. 263-279, I.F.: 0.481.