Εκπαίδευση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Τρέχουσα έρευνα:

Βιωματική μάθηση και εκπαίδευση.

Ακαδημαική επίδοση και μαθησιακές δυσκολίες.

Μαθησιακή επάρκεια και επίδοση μαθητων από διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Συναισθήματα επίτευξης και μαθησιακές δυσκολίες.

Γονική αυτοαποτελεσματικότητα και εμπλοκή στις σχολικές εργασίες

 

Τρέχουσα έρευνα:

Πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα έρευνα

Οι  μαθησιακές δυσκολίες ανάγνωσης παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας στην ελληνική γλώσσα

Σχέση μεταξύ των αναγνωστικών δυσκολιών και των μη φωνολογικών δεξιοτήτων του προφορικού λόγου, όπως είναι η μορφολογική επίγνωση, η συντακτική επίγνωση και το λεξιλόγιο.

Εντοπισμός της ομάδας των παιδιών που είναι σε επικινδυνότητα να εμφανίσουν αναγνωστικές δυσκολίες

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων αποτελεσματικής διδακτικής παρέμβασης, στο νηπιαγωγείο με στόχο την συνεκπαίδευση και την συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σχέση μεταξύ της ανάγνωσης και άλλων παραγόντων, όπως οι γλωσσικοί και γνωστικοί παράγοντες σε δίγλωσσους μαθητές  οι οποίοι αποτελούν μέρος του μαθητικού πληθυσμού και μπορεί να εμφανίσουν αναγνωστικές δυσκολίες.

Οι γλωσσικοί και γνωστικοί παράγοντες πρόβλεψης των δυσκολιών στην ευχέρεια της ανάγνωσης και των δυσκολιών στην αναγνωστική κατανόηση, που μπορεί να εμφανίσουν μονόγλωσσοι και δίγλωσσοι μαθητές που μαθαίνουν την Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα.