Κοινωνική και συναισθηματική επάρκεια παιδιών με ή χωρίς δυσκολίες

Τρέχουσα έρευνα:

Βιωματική μάθηση και εκπαίδευση.

Ακαδημαική επίδοση και μαθησιακές δυσκολίες.

Μαθησιακή επάρκεια και επίδοση μαθητων από διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα.